Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-poąta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

PO ZELENI VEZI MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

27.11.2005

Stanka De±nik, univ.dipl.inµ.kraj.arh.
Evropska zelena vez v Sloveniji
          
Vizija Evropske zelena vezi je oblikovati okostje ekolo±ke mreµe, ki bo povezala naravna območja v Evropi od Barentskega do Črnega morja. Cilj iniciative, je povezati območja ob nekdanji µelezni zavesi, ki je delila vzhodno od zahodne Evrope preko varstva narave in načel trajnostnega ter vzdrµnega prostorskega razvoja. Zelena vez povezuje naravna območja in ljudi od severa do juga Evrope ter preko meje zdruµuje nekoč deljene narode, sedanje manj±ine. S povezovanjem ljudi, ki delujejo v µe zavarovanih območjih in tistih, ki se trudijo varovati naravo v območjih ob zeleni vezi se ob mednarodno povezanimi aktivnostmi pod okriljem IUCN obeta laµje usklajevanje človekovih aktivnosti v na±em skupnem evropskem okolju v smeri pravičnega socialnega in naravi ter okolju prijaznega gospodarskega razvoja v  lokalnih skupnostih.
Območja, ki se v Sloveniji vključujejo v evropsko Zeleno vez so ob na±ih mejah z Italijo, Avstrijo in Madµarsko. V Sloveniji bi to lahko bila µe zavarovana območja TNP Triglav,
Dovµanova soteska, KP Logarska dolina, Golte, KP Topla, KP Goričko, KP Drava, KP Negova, KP Jarenina
in nastajajoča zavarovana območja narave – Karavanke, Zgornja Drava, Pohorje in RP Mura. Potencialna območja so tudi območja v omreµju Nature 2000, ki se dotikajo in prehajajo preko meja k na±im sosedom, ter seveda vsa prehodna območja, ki so med njimi.
Povezovanje v aktivnostih varovanja narave, oblikah trajnostnega, naravi in ljudem prijaznega razvoja, ter pribliµevanja narave ljudem z ogledovanjem, razumevanjem procesov in gibanjem v naravi, se začenja v Sloveniji z majhnim projektom, ki se je pravkar začel odvijati in je doniran s sredstvi Phare Slovenija-Avstrija. V projektu z naslovom »Po evropski zeleni vezi med Slovenijo in Avstrijo«, se kot partnerji povezujejo občina Trµič z občinami Cankova, Kuzma, Roga±evci in M. Soboto, Mariborska razvojna agencija in Center za zdravje in razvoj, Javni zavod Krajinski park Goričko in In±titut za raziskovanje in izobraµevanje Beltinci. Na± sodelavec iz Avstrije je dru±tvo L.E.i.V (Lebednde Erde in Vulkanland), ki skrbi za zavarovano območje zlatovranke na avstrijskem Ctajerskem. Poleg medsebojnega povezovanja in promoviranja ter vključevanja v evropsko dru±čino, je cilj projekta v razvoju majhnih pohodnih poti, primernih za nordijsko hojo na obeh straneh meje. Izbrane poti se bodo promovirale preko spletnih strani in informirale obiskovalce s pomočjo infomatov, ki bodo vselej dostopni.

Več o evropski zeleni vezi najdete na spletnih straneh: http://www.countdown2010.net/greenbelt.htm in www.iucn.org , http://www.europeangreenbelt.org/ ali pri meni stanka.desnik@siol.net


PO ZELENI VEZI MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

Skupni sklad za male projekte Slovenija Avstrija 2003/004-939-02

PRIJAVITELJ:

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA , Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

tel; 02 530 2113

fax; 02 530 2119

e-mail; mojca.makovec@zzv-ms.si; www.zzv-ms.siPARTNERJI in KONTAKTNE OSEBE:

L.E.I.V., Lebende Erde in Vulkanland, Verein zum Schutz der Blauracken im Gebiet Natura 2000, 345 Stainz bei Straden 85, Bezirk Feldbach, Steiermark, mag. Bernard Wieser; www.blauracke.at

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota/ Center for health and development Murska Sobota, arhitekta Novaka 2b,9000 Murska Sobota, mag Tatjana Buzeti;
Občina Cankova, Cankova 25,9261 Cankova, Renata Rnidarič;
Občina Roga±ovci, Roga±ovci 14 b, 9262 Roga±ovci, Janko Halb; www.skupnostobcin.si/rogasovci

Občina Kuzma, Kuzma 24,9263 Kuzma, Milan Mati±; www.obcina-kuzma.si
Občina Trµič,Trg svobode 18,4290 Trµič, Petra Hladnik; www.trzic.si
Javni zavod Krajinski Park Goričko, Grad 191,9264, Grad, Stanka De±nik; www.park-goricko.org 

Mariborska razvojna agencija,Pobre±ka 20,2000 Maribor,Marko Kac; www.mra.si
Mestna občina Murska Sobota, Kardo±eva 2,9000 Murska Sobota, Ctefan Cigan univ.dipl.ekon; www.murska-sobota.si
iMARK, in±titut za raziskave in izobraµevanje Beltinci/iMARK, institute for research and education Beltinci,Panonska 101, 9231 Beltinci, Pomurje dr. Matej Gombo±i


Splo±ni cilj projekta je povečati regionalno sodelovanje in kori±čenje skupnih resursov v razvoju naravi in zdravju prijazne rekreacijske turistične ponudbe na področju varovanih območij in parkov. Preko povezave obstoječih pohodnih poti z bogato naravno in kulturno dedi±čino ob meji med Slovenijo in Avstrijo razviti dodatno rekreativno in turistično ponudbo, se povezati v skupno evropsko iniciativo Zelene vezi – Europaen Greenbelt in povečati razpoznavnost te turistične ponudbe tako v lokalnem okolju kakor med ciljnimi skupinami turistov. Vzpostaviti informacijske točke vzdolµ zelene vezi s ciljem povečati razpoznavnost te ponudbe. Neposredne ciljne skupine so pohodniki, tako domačini kot obiskovalci in turisti, vodniki nordijske hoje, lokalni turistični vodniki, nosilci dejavnosti ob poti in v okolici ter upravljavci zavarovanih območij narave.


PROJEKTNE AKTIVNOSTI

PRIPRAVA NATANČNEGA AKCIJSKEGA NAČRTA

 • Sestanek projektne skupine pod vodstvom prijavitelja
 • Izdelava detajlnega akcijskega, terminskega in izvedbenega načrta 

IDENTIFIKACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ

 • inventar zavarovanih območij v ciljnem področju / obstoječih in načrtovanih
 • vzpostavitev kontakta z upravljavci območij in lokalnimi skupnostmi – občinami
 • vzpostavitev mreµe zavarovanih območij , vključiti predvsem neizkori±čene resurse zavarovanih območij  v mreµo promocije zdravja preko:
  • imenovanja kontaktne osebe v dru±tvu za komuniciranje s Centrom za zdravje in razvoj , ki je regijski koordinator mreµe
  • vključitvijo Centra za nordijsko hojo in vodnikov Nordijske hoje  v seznam strokovnjakov mreµe
  • vključevanje v skupne aktivnosti mreµe
POVEZOVANJE POHODNIH POTI


 • Identifikacija obstoječih pohodnih poti na ciljnem področju 
 • Proučevanje poti in vris v skupen zemljevid
 • Označevanje poti po vi±inski razliki in dolµini poti
 • Izdelava digitalnega zemljevida
 • Shranjevanje elektronskih kart na spletno stran KPG-Goričko

Spletne strani (glavna, področne in posamezne nordijske poti) bodo izdelane v spletnem urejevalniku s pomočjo HTML in CSS tehnologij, ki uporabniku omogočajo enostaven ugled predstavitev brez dodatnih namestitev programov. Grafične informacije (področja, poti) bodo podane kot slike, znotraj katerih bodo povezave na dodatne oz. bolj podrobne informacije. Digitalni zemljevidi in vi±inski diagrami bodo generirani s pomočjo vi±inskih in poloµajnih podatkov o poteh ter pretvorjeni v ustrezno velikost za prikaz na ekranu in infomatih.


NORDIJSKA HOJA

 • Identifikacija vodnikov na obeh straneh meje 
 • Izobraµevanje INWA licenciranih vodnikov nordijske hoje v Sloveniji 12 in 3 v sosednji Avstriji 
 • Podelitev Mednarodne INWA licence vodnikov nordijske hoje

INFOMAT IN INFO TOČKE

 • Priprava vsebin o krajevnih turističnih znamenitostih
 • Priprava razpisa za izbor najprimernej±ega dobavitelja zunanjih infomatov
 • Oblikovanje vsebin za infomat in infotable

Aplikacija vsebin na infomatu bodo pripravljene z enostavnim dostopom do informacij. V osnovi bodo prikazane ikone, ki bodo bliµnjice do spletnih strani ki jih µelimo prikazovati. Iskanje informacij je omogočeno z ekranom na dotik in oblikovano virtualno tipkovnico.

 • Postavljanje infomatov s strani izbranega izvajalca ( zunanji infomat – odporen na zunanje vplive) 
 • Oblikovanje in postavljanje infotabel na ciljnih območij z označbo poti nordijske hoje in znamenitosti ob poti.

POHODNI POTNI LIST kot pohodni±ki spominek

 • Priprava in oblikovanje pohodni±kega potnega lista (izvedba natečaja ) 
 • Identifikacija turističnih vstopnih in kontrolnih mest  primernih za µigosanje pohodnega potnega lista 
 • Priprava in izdelava µigov

POHOD NORDIJSKE HOJE

 • Organizacija pohoda nordijske hoje s predstavitvijo uporabnosti infomata in otvoritev transverzale nordijske hoje med Slovenijo in Avstrijo (70 udeleµencev) 

 MEDIJSKE AKTIVNOSTI 

 • Tiskovna konferenca
 • Objave na lokalnih kabelskih televizijah v ciljnem območju
 • Članki v lokalnih in občinskih časopisih v ciljnem območju
 • Članki v regionalnih časopisih
 • Članki in objave na obstoječih spletnih straneh

KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA

 • Tedenska komunikacija med projektnimi partnerji
 • Tedenski in mesečni sestanki med projektnimi partnerji
 • Nadzor nad izvajanjem aktivnosti
 • Poročanje na projektu
 • Komunikacija z naročnikom projekta


CILJNE SKUPINE

Neposredne ciljne skupine (okvirna estimacija)

 • pohodniki – domačini in obiskovalci – turisti 100
 • vodniki nordijske hoje 25       
 • lokalni turistični vodniki  20
 • nacionalni turistični vodniki  10
 • nosilci dejavnosti  40
 • upravljavci zavarovanih območij narave cca. 5 območij

Posredni koristniki

 • lokalni prebivalci (sprostitev in rekreacija, poznavanje lastnega okolja, krepitev lokalne identitete)    - cca. 100.000 v obmejnem območju med A-SLO
 • turisti – kolesarji in pohodniki – cca. 20.000 z obeh strani meje
 • naravo-varstveniki, poznavalci naravnih značilnosti – cca. 100 zaposlenih na ZRSVN
 • kulturni delavci – varstvo nepremične in premične dedi±čine – cca. 50 zaposlenih na ZVKD
 • ±olska mladina (vrtec, osnovna ±ola, srednja ±ola, ±tudenti) cca.10 000

karta
mejni kamen? moµen povezovalec ?
evropska zelena vez v Sloveniji
zavarovana območja narave ob SLO-AT meji
območja Nature 2000 ob meji z Avstrijo
pohodniki
pohodniki
pohodniki
povzetek projekta
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |