Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-poąta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Ob 1. juniju, mednarodnem dnevu Save in 29. juniju, mednarodnem dnevu Donave

04.06.2007
Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljena Novica
ki smo jo povzeli. Ob tej priliki čestitamo vsem nagrajenim ±olam, ±e zlasti pa OC Roga±ovci, OC Calovci in DOC Prosenjakovci za doseµene rezultate, ki bodo naredli bolj slikovito tudi podobo Goričkega.
 
Uprava Javnega zavoda Krajinski park Goričko


31.05.2007

Ob 1. juniju, mednarodnem dnevu Save in 29. juniju, mednarodnem dnevu Donave

Ljubljana, 31. maj 2007 – Ministrstvo za okolje in prostor letos četrtič obeleµuje 1. junij, mednarodni dan Save, ki ga povezujemo z dejavnostmi ob 29. juniju, mednarodnem dnevu Donave. Tako bo jutri, 1. junija, v Ruµemberku skupna zaključna prireditev natečajev »Postani donavski umetnik« in »Vodni detektiv«, namenjenih otrokom osnovnih ±ol, katerih skupna tema je bila VODA IN KULTURNA DEDICČINA. Na omenjeni prireditvi pa se bodo umetnikom in detektivom pridruµili tudi leto±nji nagrajenci sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda podjetja Helios Domµale d.d., ki bodo prejeli nagrade za izvedbo projektov vodnih učnih poti v okviru projekta oµivljanja krajevnih vodnjakov v Sloveniji.
Natečaj »Postani donavski umetnik«, s katerim obeleµujemo 29. junij, mednarodni dan Donave, letos Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja četrtič. Pri projektu sodelujejo ±e: DPPVN - Dru±tvo za proučevanje ptic in varstvo narave, ki je tudi koordinator Donavskega okoljskega foruma v Sloveniji, Zavod RS za ±olstvo, ICRO - In±titut za celostni razvoj in okolje in Svetovno zdruµenje za vodo (GWP-Global Water Partnership). Cilj natečaja je bila izdelava skulpture iz naravnih materialov, ki so jih otroci na±li ob rekah in potokih. Natečaja se je letos udeleµilo 18 osnovnih ±ol iz vse Slovenije (okoli 150 otrok z več kot 80 skuplturami).Natečaj »Vodni detektiv« µe desetič skupaj z ministrstvoma za okolje in prostor ter ±olstvo in ±port pripravlja nevladna organizacija ICRO – In±titut za celostni razvoj in okolje iz Domµal. Natečaj je namenjen promociji varstva voda, učenci osnovnih ±ol pa so sodelovali z likovno-literarnimi izdelki in raziskovalnimi projekti. Leto±njega natečaja se je udeleµilo 72 ±ol iz vse Slovenije (okoli 1100 učencev, ki so pod vodstvom 130 mentorjev izdelali 108 projektov: 60 likovno-literarnih in 48 raziskovalnih).
Oba natečaja sta pomembna vzgojno-ozave±čevalna projekta, s katerima ministrstvo skupaj z nevladnimi organizacijami zdruµuje učence in mentorje v skupnih prizadevanjih ter tako skozi skupinsko delo uresničuje poslanstvo varovanja okolja.

Več o natečaju »Postani donavski umetnik« si lahko preberete na www.mod.mop.gov.si , kjer si lahko ogledate tudi fotografije vseh izdelkov.

Milena Janeµič
Sluµba za odnose z javnostmi
Nagrajene ±ole na obeh natečajih

»POSTANI DONAVSKI UMETNIK«

NAGRADE:
1. nagrada OC Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9262 Roga±ovci
ime skulpture: Strohneli čoln
avtorica: Manuela Kočar
mentor: Matej Gider
2. nagrada OC Franja Goloba, Polje 4, 2391 Prevalje
ime skulpture: Vilinski ples
avtorica: Pina Lihteneger Vidmajer
mentor: Andrej Gro±elj
3. nagrada OC Calovci, Calovci 172, 9204 Calovci
ime skulpture: Kolo časa – mlin ob Mali Krki
avtorici: Sara Barber, Anja Horvat
mentorica: Marija Horvat
POSEBNA PRIZNANJA (za izjemno kreativnost):

OC 8 talcev, Notranjska 3, 1370 Logatec
avtorji: Marko Krička, Klemen Bartol, Aljaµ Mihelčič, Silvester Petrovčič, Luka Gabrovec, Alen Puc, Matic Mikuµ, Ana Lukan, Nina Lukan, Nejc Hladnik, Blaµ Hodnik, Sindy Smodi±, Hana Verbič, Maja Prodanović, Nina Gorkič
mentorica: Ur±ka Rupec
OC Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče
avtorji: Jaka Kozmelj, Luka Gaber, Ana Kobal, Tina Palčnik, Janja Vodi±ek, Katarina Lednik, Tja±a Kodela, Petra Koprivc, Vito Majcen, Andreja Banovič, Alja Rehar, Nejc Perko, Urh Zupanc, Karin Calamun, Nastja Grm, Patricija Muhovec, Alja Gabrilo, Ran Stroµer
mentorica: Andreja Dµaku±ič
OC Roje, Kettejeva 15, 1230 Domµale
avtorji: Marko Kokalj, Klemen Zorman, Matjaµ Čampa
mentorja: Slavko Lenar±ič in Ctefan Petkov±ek
»VODNI DETEKTIV«

RAZREDNA STOPNJA – NAGRAJENI LITERARNO LIKOVNI IZDELKI


1. nagrada OC Trebnje, PC Dobrnič

mentorji: Ana Kastigar, Bojana Kastigar, Klavdija Livk, Marija Resčič, mag. Mateja Ckufca


2. nagrada OC Ivana Groharja Ckofja Loka, PC Tadeusz Sadowski Bukovica

mentorica: Irena Megu±ar

3. nagrada OC Sava Kladnika Sevnica

mentorica: Joµica Mlakar
POHVALA
OC BERIGRAD
mentorica: Helena Knez

OC ZADOBROVA
mentorici: Lea Arnej±ek, Mateja Trampu±
PREDMETNA STOPNJA – NAGRAJENI LITERARNO LIKOVNI IZDELKI

1. nagrada OC Gradec, PC Vače

mentorji: Dajana Maurič, Marjan Rogelj, Goran Bukarica


2. nagrada OC Ivana Kavčiča Izlake

mentorici: Ljudmila Artnak, Alojzija Drnov±ek


3. nagrada OC Poljane

mentorice: Mihaela Rakelj Ogrin, Helena Fortuna, Barbara Levstek
POHVALA Zavod za usposabljanje Janeza Levca, OC PP Levstikov trg
mentorica: Maja Černe
RAZREDNA STOPNJA – NAGRAJENI RAZISKOVALNI PROJEKTI

1. nagrada OC Solkan, podruµnica Trnovo

mentorja: Denis Mateµič, Nina Rijavec Ternovec


2. nagrada OC Jurija Vege Moravče, PC Vrhpolje

mentorice: Francka Bačnik, Da±a Lipov±ek, Marjanca Pirc


3. nagrada OC Franceta Pre±erna Čren±ovci

mentorica: Stanka Zver
PREDMETNA STOPNJA – NAGRAJENI RAZISKOVALNI PROJEKTI


1. nagrada OC Trebnje

mentorici: Lojzka Prpar, Marija Strah


2. nagrada OC Ormoµ

mentorici: Tanja Fajhtinger, Nata±a Kolar


3. nagrada OC Braslovče, PC Trnava

mentorici: Bernarda Predovnik, Andreja Zupan


POHVALA OC Dutovlje
mentorici: Martina Vrabec, Doroteja Kobal Černe

NAGRAJENE VODNE UČNE POTI
Vodna učna pot Prosenjakovci
Dvojezična OC Prosenjakovci, Občina Moravske Toplice


Vodna učna pot Diva±ki prag
OC Dr. Bogomirja Magajne Divača, Občina Divača

Vodna učna pot od Obrha do Metličice
OC Metlika, Občina Metlika

Ptujska vodna učna pot
OC Olge Meglič Ptuj, Občina PtujCopyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |