Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Ravnanje z grmovno in drevesno zarastjo

03.03.2012

Pomlad se pribliľuje in z njo tudi pomladanska opravila na prostem, v naravi, kjer se prebujajo tudi rastline in ľivali. Ptice se pripravljajo ko gnezdenju, srne, zajklje, veverice, podleski in številni drugi sesalci ľe imajo slabotne mladiče v mejicah, grmiščih ob potokih. Ruľelke lezejo iz svojih zemeljskih luknjoc, dvoľivke se priprvaljajo na ľenitovanjski pohod k svatbi. Rivljenje se prebuja na vsakem koraku. Kmetje pripravljajo njive za setev in gnojijo ter škropijo prezimne posevke. Velikokrta pri tem opazijo, da je mehanizaciji na poti grmovje in drevje, ki sega čez rob parcele ali pa staro travo, ki je prejšnje leto niso pokosili. Zapojejo ľage, sekire in mariskje se zaneti ogenj.

32. In 33. člen Zakona o divjadi in lovstvu (UL RS 16/2004) namreč pravi, da je

(5) Sekanje, poľiganje ali drugačno uničevanje ľivih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom.

(4) V času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja.

75.člen
Z globo od 500.000 do 30,000.000 tolarjev (2.100 in 12.550 EUR - sprememba UL RS 17/08) se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:

7. ki seka, poľiga ali drugače uničuje ľive meje, grmišča in s suho zarastjo porasle površine po pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom (peti odstavek 32. člena);

8. ki pri urejanju vodotokov ne ohranja posameznih odsekov stare struge ter rastočega drevja in grmovja na njihovih bregovih oziroma ne zagotavlja nepretrgane zarasti vsaj enega od obeh bregov struge (prvi odstavek 33. člena);

Pristojni lovski inšpektor za Območje Goričkega je Bojan Kotnik iz Dravograda

MKGP-IRSKGH
Meľa 10, 2370 Dravograd
02/877-04-0202/877-24-05
bojan.kotnik@gov.si

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |