Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Javni zavod Krajinski park Goričko, KMG in KOPOP

04.11.2015

Program razvoja podeľelja

Javni zavod Krajinski park Goričko je kot nosilec kmetijske dejavnosti vključen v naslednje ukrepe iz programa razvoja podeľelja:

1. Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (UKREP 13)

Cilj
Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeľelskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Upravičenci
Plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD.

Opis
Podpora v okviru ukrepa 13 (ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območju OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh območjih.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeľelskih območij ter trajnosti rabi kmetijskih zemljišč.

Ukrep se deli na tri podukrepe:

  • Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep 13.1),
  • Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep 13.2),
  • Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami (podukrep 13.3).

2. Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (UKREP 10)

Cilj
Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje.

Upravičenci
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Opis
Ukrep 10 (Ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaľenje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili je kmet »nagrajen« kot skrbnik okolja, ki s svojimi aktivnostmi prispeva k ohranjanju narave, varovanju voda in tal, vzdrľevanju krajine in s tem tudi k izvajanju druľbeno pomembnih storitev ter zagotavljanju neblagovnih javnih dobrin.

Ukrep se izvaja prek v naprej določenih operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev.

Določene operacije se lahko izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere pa so namenjene ciljnim območjem kot so prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Podpora
Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike ľivine (GVR). Plačila pri operacijah, ki so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, voda in krajine, krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni prihodek zaradi prevzete obveznosti, pri drugih operacijah pa se s plačili krije del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

2.1. Operacija: Traviščni habitati metuljev (MET)

Operacija Traviščni habitati metuljev pomeni spremembo obstoječih praks in se izvaja na ekološko pomembnih območjih, kjer se pojavljata dve zelo ogroľeni kvalifikacijski Natura 2000 vrsti metuljev – strašnični mravljiščar (Maculinea teleius) in temni mravljiščar (Maculinea nausithous).
Namenjena je spodbujanju izvajanja kmetijske prakse, ki je prilagojena ekološkim zahtevam teh dveh vrst in ki omogoča njuno dolgoročno ohranjanje in varovanje. Operacija se izvaja na trajnem travinju, na GERK-ih z vrsto rabe »1300 – trajni travnik«.

Upravičenec mora vsako leto zagotoviti, da to operacijo izvaja najmanj na 20 % površin trajnega travinja znotraj ekološko pomembnih območij traviščih habitatov metuljev (MET).

Upravičenec mora izvajati obvezni zahtevi, lahko pa izbere tudi izbirno zahtevo te operacije. Izbirno zahtevo je treba izvajati na isti kmetijski površini kot obvezni zahtevi. V operacijo lahko vstopijo tudi upravičenci, ki na KMG nimajo GERK-ov večjih od 1 ha in zato lahko izvajajo samo obvezno zahtevo MET_KOS.

Košnja/paša ni dovoljena med 15. 6. in 15. 9. (MET_KOS) – obvezna zahteva

V okviru izvajanja te zahteve je raba (košnja in paša) na ekološko pomembnih območjih traviščih habitatov metuljev prepovedana med 15. 6. in 15. 9. tekočega leta. Pri tem velja popolna prepoved gnojenja.

· Obteľba: 0 do 1,5 GVR travojedih ľivali/ha (povprečna letna obteľba).

· Obseg: del površin (najmanj 20 % površin), vendar na celem GERK-u.

· Lokacija: se ne sme spreminjati.

· Območje izvajanja: ekološko pomembna območja traviščih habitatov metuljev.

· Višina plačila: Goričko: 238,20 €/ha letno.

Za GERK-e, ki so večji od 1 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika (MET_NPAS) –obvezna zahteva

Pri izvajanju zahteve se v tekočem letu na GERK-u, katerega površina je večja od 1 ha, pusti nepokošen pas travnika v obsegu 5 do 10 % površine GERK-a. Na nepokošenem pasu paša ni dovoljena. Ta nepokošen pas se v naslednjem letu ne sme pokositi pred 15. 9. Če je površina GERK-a 10 ha ali več, se strnjen nepokošen pas lahko pokosi v dveh ali več delih. Nepokošen pas ne sme biti manjši od 0,05 ha in večji od 1 ha.

· Obteľba: 0 do 1,5 GVR travojedih ľivali/ha (povprečna letna obteľba).

· Obseg: del površin (najmanj 20 % površin), vendar na celem GERK-u.

· Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati, pri čemer nepokošen pas ne sme biti na istem delu GERK-a dve leti zaporedoma.

· Območje izvajanja: ekološko pomembna območja traviščnih habitatov metuljev.

· Višina plačila: 28,70 €/ha letno.

Spravilo mrve s travinja (MET_MRVA) – izbirna zahteva

Pri izvajanju zahteve se pokošena trava pospravi v obliki mrve. Siliranje pokošene trave ni dovoljeno, zato na KMG ne sme biti travne silaľe.

· Obteľba: 0 do 1,5 GVR travojedih ľivali/ha (povprečna letna obteľba).

· Obseg: vse površine trajnega travinja.

· Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.

· Območje izvajanja: ekološko pomembna območja traviščih habitatov metuljev.

· Višina plačila: 8,10 €/ha letno

 

2.2. Operacija: Visokodebelni travniški sadovnjaki

Operacija Visokodebelni travniški sadovnjaki je namenjena ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi ohranjanju prostoľivečih ľivalskih in rastlinskih vrst ter krajine. Pri izvajanju operacije je treba zagotoviti zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino, kosno ali pašno rabo zatravljenih površin (tudi pod krošnjami dreves), nego dreves in obnovo nasadov, pri dopolnjevanju praznih mest v primeru, da se drevo posuši ali odmre, ni dovoljeno uporabljati šibko rastočih podlag, oľivitvena rez se opravi v prvem ali drugem letu trajanja obveznosti, gostota dreves pa mora znašati najmanj 50–200 dreves/ha. Ekstenzivni sadovnjak se šteje za visokodebelnega, kadar je 25 ali več sadnih dreves na ha posajenih na srednjih in bujnih podlagah.

· Obseg: del površin visokodebelnih travniških sadovnjakov, vendar na celem GERK

· Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.

· Območje izvajanja: celotna Slovenija.

· Višina plačila: 204,20 €/ha letno.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |