Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-poąta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

SPNU Ledave in jezera

08.06.2006

SPNU LEDAVE IN JEZERA
(povzetek projekta)

Strokovne podlage za načrt upravljanja s povodjem Ledave in Ledavskim jezerom nad zajezitvijo v Kra±čih

1). Ledava splo±no

Reka Ledava je za Muro druga največja Pomurska reka. Izvira kot Lendva pri Kapfensteinu na avstrijskem Ctajerskem na nadmorski vi±ini 430 m. Njen tok poteka večinoma v smeri jugovzhod in je dolg 74 km, od tega pripada Avstriji 9,6 km, (8,6 km v Ctajerska, zadnji km teče po Gradi±čanskem?) Sloveniji pa 64, 4 km. Ledava teče skozi ±tevilne vasi in mesta, med njimi sta največja Murska Sobota in Lendava. V bliµini tromeje med Slovenijo, Madµarsko in Hrva±ko se na nadmorski vi±ini 150 m izlije v reko Krko. Prispevno območje je veliko 870 km2 in je razdeljeno med tri drµave: Avstrijo, Slovenijo in Madµarsko.

2.) PROJEKT SPNU LEDAVE IN JEZERA

Namen projekta je izdelati manjkajoče in dopolnilne strokovne podlage v skladu z Okvirno vodno direktivo in Direktivo o či±čenju komunalne in odpadne vode ter Zakonom o vodah za načrt upravljanja s porečjem Ledave in Ledavskim jezerom, ki bodo omogočile re±evanje problematike onesnaµenih voda in upravljanje z njimi.

3.) OBMOČJE OBDELAVE

Projekt zajema geografsko območje zgornjega porečja Ledave (ca 60 km2) nad zajezitvijo v Kra±čih in spada v občine: Roga±ovci, Kuzma, Grad in Cankova.

Skica 1: Območje obdelave povodja reke Ledave v območju Krajinskega parka Goričko

Obdelujemo dva segmenta: Ledavo (Ekoremediacijo) in Ledavsko jezero (zasnova ureditve).

4.) CILJI PROJEKTA

Z izvajanjem projekta µelimo pilotsko pribliµati uvajanje zakonskih predpisov s področja upravljanja z vodami v Sloveniji po Zakonu o vodah.
Splo±ni cilj je ohranjanje in trajnostni razvoj naravnih virov.

5.) POTEK PROJEKTA

Projekt traja 13 mesecev in je razdeljen v tri faze:

- 1. faza: priprava akcijskega načrta, koordinacija,
- 2. faza: izvedba ±tudij (vodnogospodarska, ekoremidiacijska)
- 3. faza: teze za načrt upravljanja z vodami na porečju zgornje Ledave

6.) PRIČAKOVANI REZULTATI

- predlogi ukrepov za izbolj±anje stanja v Ledavi, Lukaj potoku in Ledavskem jezeru,
- povečanje prepoznavnosti območja,
- osve±čena lokalna skupnost o pomenu varovanja naravnega vira – VODE,
- povezovanje in izbolj±ano sodelovanje partnerjev na projektu v obravnavanem območju, itd..

7.) IZVAJALEC IN PARTNERJI

Projekt izvaja: KRAJINSKI PARK GORIČKO

Partner v tujini (Aut): Wasserverband Wasserversorgung Bezirk Radkersburg

Partnerji v Sloveniji:
- 1.Zavod za zdravstveno varstvo Murska sobota,
- 2.Center za zdravje in razvoj Murska Sobota,
- 3.Občina Cankova,
- 4.Občina Roga±ovci,
- 5.Občina Kuzma,
- 6.Občina Grad,
- 7.Dru±tvo za zdravo µivljenje Mavrica,
- 8.Ribi±ka druµina Murska Sobota,
- 9.LUTRA In±titut za ohranjanje naravne dedi±čine

8.) Vrednost projekta: 40.813.482,00 SIT
9.) Strokovnjaki
vodja projekta: Stanka De±nik, univ.dipl.inµ.kraj.arh.
koordinator projekta: Simon Balaµic, univ.dipl.ing.gradb.

sodelavci partner 1 in 2 : Mojca Makovec, Ana Cabjan
Partner 3: µupan Drago Vogrinčič, Renata Rnidarič
Partner 4: µupan Janko Halb, univ. dipl.oec
Partner 5: µupan Joµe Ckalič
Partner 6 : µupan Daniel Kalamar, univ.dipl.oec.
Partner 7 : Velimir Turk, univ.dipl.ing. geol.
Partner 8: Ivan Karoli
Partner 9: Marjana Hoenigsfeld Adamič, univ.dipl.biol.

shema projekta
povodje Ledave
plakat
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |