Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediąčine in Tedna kulturne dediąčine

16.04.2015

PRAZNOVANJA:
regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine
in Tedna kulturne dediščine

16. april, od 13. do 16. ure
Koncertni salon na gradu Grad
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, Grad

Obvezna prijava na brezplačno srečanje preko spletnega naslova:
http://www.zvkds.si/sl/zvkds/dekd/2015/prijava-na-regionalno-srecanje/

Program srečanja:
13:00 – Nataša Gorenc, ZVKDS: Predstavitev Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD), Tedna kulturne dediščine (TKD) in letošnje teme
13:50 – Milena Antonić, ZVKDS, Območna enota Maribor: Aplikacija teme   Praznovanja v učni proces in vrtčevski kurikulum
14:10 – Jelka Pšajd, Pokrajinski muzej Murska Sobota: Primeri iz prakse
14:40 – Odmor
14:55 – Osnovna šola Grad: "Kako so nekoč gradili hiše,  kako so se oblačili in kaj so jedli", kratek skeč
15:05 – Joľica Fükašin, Lidija Navotnik, Osnovna šola Kuzma: Korina
15:25 – Nataša Moršič, JZ KP Goričko: Predstavitev prakse interpretacije gradu in dediščine Krajinskega parka Goričko otrokom in mladini
15:45 – čas za pogovor

Kontakti:
Milena Antonić: milena.antonic@zvkds.si, T: 02 2284 859, www.zvkds.si/sl/zvkds/spoznaj-varuj-ohrani/
Nataša Gorenc: natasa.gorenc@zvkds.si, T: 01 4007 972, 051 273 305, www.zvkds.si/dekd

Namen DEKD je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in naravne dediščine in javnosti predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini, o bogastvu in kulturni raznolikosti Evrope; spodbujati k reakciji na socialne, politične in ekonomske izzive.

DEKD predstavljajo najprepoznavnejšo akcijo pod pokroviteljstvom Sveta Evrope in Evropske Unije na področju kulture, saj sodeluje 50 drľav, 6.000 mest, 30.000 kulturnih spomenikov, obišče jih več kot 20 milijonov obiskovalcev.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot koordinator slovenskih prireditev povabi k sodelovanju institucije, društva, posameznike, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k varovanju in popularizaciji kulturne dediščine.
V okviru DEKD se za teden dni v pestrem dogajanju poveľe velika mnoľica slovenskih mest, krajev in vasi. Dediščina v teh dneh oľivi, povsod se čuti povezovalna energija. Ti dogodki so večinoma pripravljeni z zelo malo denarnimi sredstvi. Čuti pa se, da jih pripravljajo posamezniki, društva, učitelji v šolah, zaposleni v institucijah za varovanje dediščine, … z ljubeznijo in pozitivno energijo. Z ľeljo, da bi se dediščina v naših krajih ohranila in ľivela naprej. Le na tak način lahko ljubezen in spoštovanje do dediščine prenesemo na mlajše rodove.
DEKD so tematsko zasnovani in so do sedaj obravnavali zelo različne teme, od posameznih slogovnih obdobij, do znamenitih Slovencev in tem, ki jih je v ospredje postavljala Evropska unija. Letošnja teme je Praznovanja.

Sodelovanje pri DEKD: se kaľe kot pozitivna izkušnja, saj:
• skupna tema poveľe mnoľico institucij, društev in posameznikov;
• zagotavlja dobro medijsko odmevnost;
• je poudarjena vloga nevladnih organizacij pri vključevanju v DEKD, kjer se ta povezujejo s stroko in ob tem vzpostavljajo kvaliteten medsebojni in mreľni odnos, izrednega pomena.

DEKD lahko predstavljajo dragoceno sredstvo za doseganje celostnega pristopa k ohranjanju kulturne dediščine na vseh ravneh. Poleg razvijanja zavesti javnosti o lokalni dediščini so dogodki usmerjeni v razvijanje zavesti o večplastni kulturni pripadnosti, v spodbujanje medkulturnega dialoga in širjenje koncepta dediščine, ki ne upošteva le spomenikov in arhitekture, temveč tudi znanje, praktične izkušnje, spretnosti, nesnovno dediščino ter v ospredje postavlja človeka. S tem lahko širša javnost sodeluje v procesih, od prepoznavanja dediščine do njenega varovanja in upravljanja.

Cilji Tedna kulturne dediščine so:
• z različnimi aktivnosti ľelimo spodbujati večjo vključenosti vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine v vzgojno-izobraľevalne procese, v formalnem in neformalnem izobraľevanju;
• vrtčevskim otrokom, učencem in dijakom podati osnove prepoznavanja, spoznavanja, ohranjanja in varovanja dediščine. Podučiti jih kako, kje in od koga pridobiti osnovne informacije o dediščini. Kulturna vzgoja na področju dediščine naj postane vzgoja za vse ľivljenje.

Osnovna vodila Tedna kulturne dediščineso: dostopnost vsebin (dogodki so brezplačni), kroskurikularno umeščanje vsebin s področja dediščine, odprto učno okolje, medpredmetno povezovanje, povezovanje organizacij iz različnih področij (dediščina, kultura, izobraľevanje, turizem, šport, delovanje lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij) in medgeneracijsko povezovanje.

vabiloprogram
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |