Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije

20.07.2014

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in vastvo rastlin je 14.7.2014 obvestilo:

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije

Ker se bliľa čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin še posebej opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti na preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen.

 

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia spadajo med škodljive rastline, ki predstavljajo probleme za kmetijstvo in zdravje ljudi. Pelinolistna ambrozija kot plevel zaradi svoje razširjenosti povzroča teľave in dodatne stroške v kmetijstvu, večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka pa ugotavljamo zlasti v ekološki pridelavi, kjer kemično zatiranje ni mogoče. Velike teľave povzroča pri občutljivih ljudeh zaradi inhalacijskih alergij oziroma senenih nahodov.

 

Z namenom preprečevanja širjenja in zmanjševanja zaraščanja kmetijskih in nekmetijskih površin z ambrozijo je v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) ter Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni lis RS 63/2010) predpisano obvezno zatiranje ľe od leta 2010 dalje. Pomembno je opozoriti, da so v skladu s predpisi imetniki zemljišč dolľni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. To velja za upravljalce cest, ľeleznic, letališč in parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljalce ali najemnike zemljišč.

 

V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo točkovno skoraj po vsej drľavi, zapleveljenost s to invazivno rastlino pa se povečuje. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, ľelezniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi dalje.

 

Rastline ambrozije je treba odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del tako, da se rastlina v tej rastni dobi na obraste več. Ambrozijo se lahko izpuli s koreninami vred ali se jo v sezoni večkrat pokosi ali pa se jo lahko zatira s herbicidom. Imetniki rastlin so dolľni poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne semeni. Cvetenje se v večini let začne v sredini julija in traja do konca oktobra, maksimum pa je v avgustu in začetku septembra. Ker se pri nas pelinolistna ambrozija po košnji zelo hitro obrašča, morajo kmetovalci opravljati nadaljnja opazovanja zemljišč vso rastno dobo in po potrebi izvajati košnjo ali druge ukrepe zatiranja, da se prepreči nastanek semen.

 

Najnovejša priporočila za zatiranje ambrozije na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih so dostopna na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer so na voljo tudi ostale informacije v zvezi z ambrozijo:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/ambrozija/

 

Strokovno pomoč pri prepoznavanju in ukrepih dajejo strokovnjaki za varstvo rastlin na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor ter Kmetijsko gozdarskih zavodih Maribor, Novo mesto in Nova Gorica.

 


 

 

O botaničnih lastnostih rastline in o razširejnosti preberite tukaj.

 

O vplivu pelinolistne ambrozije na zdravje ljudi piše več na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje tukaj.

 


Prijave o pojavu rastline sporočite  na

  naslov Upravne enote

Murska Sobota

Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota

telefon: (02) 521 43 40

e-mail: OU-MurskaSobota.UVHVVR@)gov.si

 

Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |