Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Drľavni in občinski soglasodajalci - za izdajo gradbenega dovoljenja

18.03.2015

Kakšna soglasja za gradnjo v Krajinskem parku Goričko potrebujem?

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen seznam vseh soglasodajalcev.

Upravljavec zavarovanega območja narave, Krajinski park Goričko, Javni zavod Krajinski park Goričko (JZKPG) s sedeľem Grad 191, 9264 Grad, nima pristojonosti izdaje soglasij, mnenj ali smernic za gradnjo in posege v prostor. JZ KPG je bil ustanovljen z vladno uredbo z (1) namenom, da se zavarujejo naravne vrednote ter ohrani biotska raznovrstnost in krajinska pestrost ter omogočajo razvojne moľnosti prebivalstva na Goričkem in (2) z namenom povezovanja gospodarskega in socialnega razvoja na območju parka ter čezmejnega sodelovanja. Iz tega naslova smo zaposleni v JZKPG pripravljeni pomagati iskati skupne rešitve za razvoj občin, podjetij in ohranjanje javnega dobra prebivalcev v Krajinskem parku Goričko.

(1) Z namenom, da se zavarujejo naravne vrednote ter ohrani biotska raznovrstnost in krajinska pestrost ter omogočajo razvojne moľnosti prebivalstva na Goričkem, se ustanovi Krajinski park Goričko (v nadaljnjem besedilu: park).
(2) Namen ustanovitve parka je tudi povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na območju parka ter čezmejno sodelovanje.

Več o potrebnih soglasjih za gradnjo ter kdo so soglasodajalci preberite na povezavah spodaj. Povezeto po objavi na spletni strani MOP.

SEZNAM SOGLASODAJALCEV


Seznam soglasodajalcev je objavljen na podlagi 49.č člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-odl.US, 93/05-ZVMS in 126/07, ZGO-1), ki določa, da ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, na svojih spletnih straneh objavi in vodi seznam vseh soglasodajalcev v skladu z ZGO-1 in drugimi predpisi. V seznam so vključeni soglasodajalci, ki dajejo projektne pogoje in soglasja ter soglasja za priključitev na projektno dokumentacijo v zvezi z graditvijo objektov. 

Seznam soglasodajalcev je pripravljen na podlagi podatkov, pridobljenih iz različnih javno dostopnih zbirk predpisov, podatkov, prejetih s strani pristojnih resornih ministrstev in občin ter različnih drugih javno dostopnih zbirk podatkov, zato je informativnega značaja.

V seznam so vnešene povezave na spletne strani s predpisi, ki so podlaga za izdajanje projektnih pogojev in soglasij, spletne strani pristojnih soglasodajalcev in spletne strani s koristnimi povezavami. Povezave na spletne strani lahko s spremembami programske podpore teh strani postanejo neaktivne, zato je dodanih več povezav, na katerih je moč vpogledati v predpise. Predpisi na spletnih straneh pristojnih ministrstev vsebujejo tudi čistopise predpisov, v katere so vključene vse spremembe predpisov, saj morajo pristojna ministrstva v skladu s sklepom Vlade RS neuradne čistopise predpisov sproti objavljati na svojih spletnih straneh.

Seznam soglasodajalcev se bo sistematično aľuriral enkrat letno, v vmesnem obdobju pa na podlagi sporočenih sprememb pravnih podlag ali drugih podatkov, navedenih v seznamu.

V seznamu občinskih soglasodajalcev niso zajeti upravljalci vodovodov v zasebni lasti, saj po 23. členu Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) upravljalec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Podatke o upravljalcih zasebnih vodovodov je mogoče pridobiti pri pristojni občini na območju, kjer se vodovod nahaja. Za pridobitev gradbenega dovoljenja v teh primerih je treba pridobiti vodno dovoljenje (Agencija RS za okolje).

V seznamu soglasodajalcev tudi niso vključeni soglasodajalci - nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja k prostorskim aktom.

Vprašanja v zvezi z zbirko predpisov s področja graditve lahko naslovite po pošti na:Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za prostor 
Langusova 4, Ljubljana 
ali na elektronski naslov: sabina.jereb(at)gov.siCopyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |