Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila "RAZDELILNA KUHINJA"

11.10.2012

Javni zavod Krajinski park Goričko razpisuje javno naročilo po "postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi" za izbor najugodnejšega ponudnika.

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izdelavo in montaľo opreme za "Razdelilno kuhinjo" v objektu gradu Grad na Goričkem, Grad 191, 9264. Vrsta del in opis opreme ter druge zahteve in določila so del Razpisne dokumentacije, ki je pripeta spodaj.

Datum objave razpisa: 11.10 2012

Projektna dokumentacija: Načrt razdelilne kuhinje s popisom tehnologije vam pošljemo po naročilu na e pošto kontaktne osebe: lidija.sukic@goricko.info.

Datum in kraj oddaje ponudb: do 22.10.2012 do 10.00 v tajništvo na naslovu naročnika, Grad 191, 9264 Grad.

Datum in kraj odpiranja ponudb: 22.10.2011 ob 10.15. Odpiranje ponudb bo javno.
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani direktorja, v prostorih Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad

Datum pričetka izvedbenih del: takoj po podpisu pogodbe, zaključek del najkasneje do 20.12.2012.

Dodatne informacije pri naročniku: Lidija Bernjak Sukič, tel.: 02 551 88 61,
e-pošta: lidija.sukic@goricko.info

Naročnik:
Javni zavod Krajinski Park Goričko, Grad 191, Grad
direktor
dr. Bernard Goršak

Razpisna dokumentacija
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |