Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Najlep±i travnik v Krajinskem parku Goričko v letu 2011

1. nagrada, Karel Ga±par, Čepinci

04.09.2011

Najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko v letu 2011

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je s Kmetijsko gozdarskim zavodom iz Murske Sobote (KGZ) in Centrom za kartografijo favne in flore (CKFF), letos prvič, v juliju izvedel izbor za Najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko. Namen izbora je spodbuditi lastnike in najemnike, k naravi prijazni rabi travnikov, ki so µivljenjsko pomembni za obstoj µivalskih in rastlinskih vrst na Goričkem. Opuščanje košnje in posledično zaraščanje ali preoravanje travnikov v njive, vpliva na izginjanje več vrst iz µivalskih skupin in rastlinskih zdruµb. Med najbolj ogroµenimi so metulji mravljiščarji, katerih  samice leµejo jajčeca na zdravilno strašnico ali na močvirski svišč, z njimi pa se hranijo njihove gosenice. S košnjo travnikov v času cvetenja teh dveh rastlin ali preobilnim gnojenjem lahko uničimo del generacije metuljev strašničnega mravljiščarja. Ker naseljujejo specifična µivljenjska okolja, so mravljiščarji pomembni pokazatelji ohranjenosti narave in biotske raznovrstnosti nekega okolja.

Z upadanjem deleµa travnikov se ne poslabšujejo samo µivljenjske razmere za metulje, ampak tudi za opraševalce kulturnih rastlin kot so medonosne čebele, čebele samotarke in čmrlji. Na µalost so travniki poleg visokodebelnih sadovnjakov in pašnikov, tisti µivljenjski prostor na Goričkem, katerega deleµ se je v zadnjih dveh desetletjih najbolj zmanjšal .

Z izborom Najlepši travnik na Goričkem, tako opozarjamo lastnike travnikov in splošno javnost na pomembno naravovarstveno vrednost travnikov in hkrati µelimo javno pohvaliti in nagraditi tiste, ki sledijo tem ciljem in rabijo (kosijo) travnike v skladu z dobro kmetijsko prakso.

Letos  se je k akciji prijavilo osem lastnikov, ki imajo travnike v Ropoči, Serdici, Gradu, Vidoncih, Gornjih Petrovcih, Čepincih, Selu in Dobrovniku. Po predhodni najavi je 3-članska ocenjevalna strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov prej omenjenih inštitucij, vsak travnik ob navzočnosti njegovega lastnika oz najemnika obiskala in ocenila na podlagi v naprej določenih kriterijev. Vsak travnik je točkovala po kriterijih v 12 skupinah; največje število točk, 8 od skupnih 32, je lastniku prineslo število različnih vrst rastlin na travniku Največkrat so bile prisotne rastline kot so navadni glavinec, navadna tavµentroµa, šentjanµevka, materina dušica, srednji trpotec idr. Za vsako redko ali zavarovano vrsto rastline, kot je npr. deltasti nageljček je prejel dodatno točko. Lastniku je komisija odbila točke, če se je na travniku nahajala invazivna tujerodna orjaška zlata rozga ali pelinolistna ambrozija, ki sta v večini primerov pokazateljici opuščenih travnikov in se nezadrµno širita po Goričkem. Največ tri točke je dobil lastnik, ki na travnikih ohranja sadno drevje, grmovje ali vzdrµuje mejico, ki je µivljenjski prostor za krastače, slepce, rjavega srakoperja in druge µivali. Zelo pomembni kriteriji so bili tudi pogostost, čas in način košnje v letu 2010. Za ohranjanje posameznih cvetočih rastlin in trav je najprimernejši čas košnje potem, ko rastline odvrµejo semena. Naravi prijazna je košnjo dva krat na leto s striµnimi kosilnicami, ki so gnezdečim prepelicam, pribam in mladim srnam, v primerjavi z rotacijskimi kosilnicami in mulčarji, najmanj nevarne. Gnojenje travnikov se kaµe v pretiranem razmnoµevanju le nekaterih vrst trav in v izginjanju večine tipičnih travniških vrst (npr. orhideje, močvirska logarica, narcisa). Dodatne točke so dobili lastniki, ki so vključeni v vsaj enega izmed podukrepov Kmetijsko okoljske politike (KOP) in ki krmo v obliki kvadrastih bal in ne kot silaµo namenjajo za hrano domačim µivalim.

V ocenjevalni komisiji (Zita Flisar Novak,KGZ, Gregor Domanjko, JZ KPG, Darja Erjavec, CKFF) smo bili po obisku vseh travnikov in pogovoru z njihovimi lastniki pozitivno presenečeni. Lastniki se zavedajo pomena travnikov za naravo in človeka in jih zato rabijo na naravi prijazen način. Zato se vsem sodelujočim iskreno zahvaljujemo in hkrati pozivamo ostale, da se pridruµijo izboru naslednje leto. O letošnjem zmagovalcu pa več na Vestnikovi prireditvi NAJ… DOMAČIJA 2011, v nedeljo, 4. septembra 2011 na kmetiji Paldaif v Vučji vasi.

Prvo nagrado je prejel Karel Gašper iz Čepinec. Nagrado je podarilo podjetje RKG, podjetje za trgovino in storitve, Grad d.o.o.(ročno kosilnico in telskopski ročaj z nastavki za obrezovanje visokodebelnih sadnih dreves) in Pomurski sejem Gornja Radgona - častni vstopnici za obisk jubiljenega 50.tega sejma AGRA 2012.

Drugo nagrado je prejel Robert Recek iz Dobrovnika. Vednostni bom je darilo trgovine KM Agroremont Marjan Klobasa s.p. iz Svete Trojice.

Tretjo nagrado, ki je darilo Zdravulišča Radenci so prejeli:
Herman Kisilak iz Serdice
Oskar Makari iz Sela
Joµef Bagola iz Pertoče

Priznanja so dobili:
Marija Ficko iz Vidonec
Marjana Fujs od Grada
Ernest in Marija Šebjanič iz Gornjih Petrovec

Vsi udeleµenci ocenjavanja travnikov so prejeli nekaj strokovne literature Javnega zavoda Krajinski park Goričko in Centra za kartografijo favne in flore, ter majico Krajina v harmoniji. Prvih pet nagrajenih bo v organizaciji JZ KPGoričko potovalo na študijski izlet v Krajinski park Kolpa.

Besedilo in fotografije v imenu komisije: Gregor Domanjko.

Nagrade so prispevali:

  • RKG-Podjetje za trgovino in storitve, Grad d.o.o. 
  • Pomurski  sejem iz Gornje Radgone
  • KM Agroremont Marjan Klobasa s.p. iz Svete Trojice
  • Zdravilišče Radenci
  • Javni zavod Krajinski park Goričko bo prvih pet nagrajencev peljal na študijski izlet v Krajinski park Kolpa

2. nagrada, Robert Recek, Dobrovnik
3. nagrada, Joµef Bagola, Ropoča
3. nagrada, Herman Kisilak, Serdica
3. nagrada, Oskar Makari, Selo
Marija Cebjanič, Gornji Petrovci
Marjana Fujs, Grad
Marija Ferko, Vidonci
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |