Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Gorički travniki

travniki in travniąki sadovnjaki (G.Domanjko)

21.04.2015

Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko

Javni zavod Krajinski park Goričko nadaljuje s prizadevanji za ohranitev ekstenzivnih travnikov in zmanjšanje deleľa zaraščajočih travniških površin na Goričkem.

Skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije-zavodom Murska Sobota, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Fakulteto za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru ter s podjetjem CERO Puconci je v letu 2015 pridobil sredstva s Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v vrednosti 280.466,31 EUR za izvedbo projekta Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko ali krajše Gorički travniki.

Splošni cilj projekta, ki se je začel v marcu 2015 in bo trajal do konca aprila 2016 je učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom in tremi travniškimi vrstami dnevnih metuljev. V ta namen bomo s košnjo 60 ha travnikov v neugodnem stanju ohranjenosti, odstranitvijo tujerodnih invazivnih vrst in lesne zarasti ter spravilom odkošene biomase, izboljšali stanje ohranjenosti 4 ciljnih vrst ptic (smrdokavra, bičja trstnica, prepelica, rjavi srakoper), 3 ciljnih vrst metuljev (temni in strašničin mravljiščar, travniški postavneľ) in 3 travniških habitatnih tipov.

Z informiranjem in ozaveščanjem ciljnih skupin projekta, bomo dosegli vključenost 10 novih kmetijskih gospodarstev v naravovarstveno usmerjene ukrepe KOPOP 2015-2020 ter vključenost 20 ha novih travnikov v naravovarstveno usmerjene ukrepe KOPOP.

Informacije: Gregor Domanjko, gregor.domanjko@goricko.info 031 340 399

temni mravljiąčar (M. Bedjanič)
gozdni postavneľ (M. Vernik)
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |