Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Pozor, µabe na cesti!

Kristjan pobira µabe

17.03.2007

PREDSTAVITEV AKCIJE »POZOR, RABE NA CESTI!« OB LEDAVSKEM JEZERU


Na regionalni cesti R2-440 Cankova-Kuzma na Goričkem poteka µe četrto leto zapored akcija »Pozor, µabe na cesti!«. Letos pri akciji ponovno sodelujeta Javni Zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) in Center za kartografijo favne in flore (CKFF).

Akcija je rezultat uspešnega mednarodnega sodelovanja CKFF z Arge NATURSCHUTZ z avstrijske Koroške. »Pozor, µabe na cesti!« je bila prvič izvedena v letu 2003 v okviru projekta Phare CBC A–SLO »Dvoµivke in promet v regiji Alpe-Jadran«. Od leta 2005 izvaja CKFF akcijo v okviru projekta INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2002-2006 z naslovom »Varstvo dvoµivk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran«. Leta 2006 je CKFF organiziral podobno akcijo na območju Triglavskega narodnega parka, organizacijo postavitve začasne varovalne ograje za dvoµivke ob Ledavskem jezeru pa je prevzela strokovna sluµba JZ KPG. Rezultati akcije iz leta 2005 so na vpogled tudi na spletni strani projekta: http://www.ckff.si/projekti/interreg/akcije_show.php?pid=17 .

Promocija in izvajanje varstvenih ukrepov so bili v javnosti in v drµavnem naravovarstvu pozitivno sprejeti µe po prvi akciji leta 2003. Direkcija RS za ceste je tako jeseni 2003 na tem odseku postavila sedem podhodov za dvoµivke, za postavitev stalnih varovalnih in usmerjevalnih ograj v podhode pa je na µalost zmanjkalo finančnih sredstev. Tudi zaradi tega smo se odločili, da na pribliµno 600 m dolgem odseku ceste, kjer je selitev dvoµivk v in iz Ledavskega jezera po raziskavah iz prejšnjih let največja, postavimo začasno varovalno ograjo, ki krastačam in µabam preprečuje prehajanje čez cesto. Ograja je postavljena tako, da µivali vodi v vgrajene podhode, kar se je izkazalo kot zelo uspešna metoda preprečevanja njihovega pomora na cestah. Z akcijo µelimo poudariti velik pomen teh ograj, saj le tako opravlja celoten ukrep svojo nalogo – preprečuje µivalim dostop na cestišče in jih hkrati skozi podhode varno pripelje na drugo stran ceste, od koder nadaljujejo svojo pot na mrestišča.

VEČ O PROJEKTU »Varstvo dvoµivk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran«

Poleg akcije »Pozor, µabe na cesti!« izvajamo v CKFF v tem letu tudi druge aktivnosti. S pregledovanjem cest v času selitev zbiramo podatke o črnih točah – odsekih cest, kjer prihaja do pomorov dvoµivk v prometu. V sodelovanju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev bomo ponovno izvedli vsakoletno mednarodno akcijo »Evropska noč netopirjev«. Velik obseg aktivnosti posvečamo tudi izobraµevanju in ozaveščanju različnih javnosti - pripravljamo ekskurzije za širšo javnost (»Dvoµivke v naši bliµini« in »Netopirski večeri«), predavanja prilagojena ciljnim skupinam (osnovne šole, srednje šole, društva, lokalno prebivalstvo), izobraµujemo prostovoljce za pomoč pri izvajanju akcij ter posredujemo oz. svetujemo v nujnih primerih (npr. evakuacija mrestišč dvoµivk, skrb za onemogle netopirje), itd.

Ustanovili smo tudi INFO TOČKO, kjer so na razpolago vse nadaljnje informacije.


INFO TOČKA

http://www.ckff.si/projekti/interreg/

info@ckff.si

02/629 51 50

Kontaktne osebe:
Marijan Govedič (031 762 256), marijan.govedic@ckff.si – vodja projekta
Aleksandra Lešnik (041 809 714, aleksandra.lesnik@ckff.si ) – dvoµivke
Maja Cipot (041 270 406, maja.cipot@ckff.si ) – dvoµivke
Primoµ Presetnik (041 732 392, primoz.presetnik@ckff.si) – netopirji

postavljanje mreµe
zavarovan podhod
izjava za javnost
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |