Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net





Rogašovci

 
Naslov

Občina Rogašovci Rogašovci 14 B 9262 Rogašovci

Telefon ++ 386 (02) 558 88 10
Fax ++ 386 (02) 558 88 12
E-pošta obcina.rogasovci@siol.net
Spletna stran http://www.obcina-rogasovci.si/
Prebivalcev 3399
Velikost 40 km2
Župan Edvard Mihalič
 

OBČINA ROGAŠOVCI JE PRETERNO KMETIJSKA

Občina Rogašovci leži na skrajnem zahodu Goričkega, na sami meji z Avstrijo, kjer se v nebo dviguje tudi prekmurski Triglav, Sotinski breg oziroma Kugla, z nadmorsko višino 418 metrov, ki ga za osem metrov poviša še razgledni stolp. Nekaj obmejnih naselij je do leta 1945 naseljevalo preteľno nemško prebivalstvo, po njihovi izselitvi pa so se tukaj naselili slovenski priseljenci, predvsem iz Koroške in Bele krajine.

Iz višjih vrhov so lepi razgledi
Osrednja krajinska panorama je strnjena v Ledavski dolini, po kateri se razprostira 11 vasi: Ropoča, Pertoča, Večeslavci, Sv. Jurij, Rogašovci, Nuskova, Serdica, Sotina, Ocinje, Kramarovci in Fikšinci. Na zahodu ob Kučnici pa panorama ľe sega preko avstrijske meje, ki tako zaokroľa območje pod Srebrnim in Rdečim bregom na severu. Goričko gričevje z ravninskim osrednjim delom čudovito dopolnjuje Ledavsko jezero, ki se začenja razprostirati pri Ropoči.
V občini je več lepih razglednih točk, posebno na ropoškem oziroma fikšinskem grebenu ter na Serdiškem in na Sotinskem bregu, od koder je pravi uľitek gledati na Mursko polje in Slovenske gorice. V smeri proti Avstriji pa se v jasnem vremenu vidijo avstrijski zasneľeni vrhovi planin in naše Pohorje.

Poseben ponos predstavlja čebelarstvo
Večina ljudi se danes ukvarja s kmetijstvom, tako da je zemlja več kot 90 odstotno obdelana, kmetje pa imajo za svoje delo vso potrebno opremo. Mnogo pa je tudi takšnih, ki si sluľijo sezonski kruh v sosednji Avstriji. V občini imamo preko štirideset samostojnih podjetnikov med njimi nekaj dobrih trgovin in gostinskih obratov, ki so še posebej dobrodošli v turistične namene.
Zaradi JV lege pobočij in ostalih naravnih danosti je v občini zelo močno razvito čebelarstvo. Čebelari več kot 30 čebelarjev, za katere so čebele več kot zgolj ekonomsko pomembna kategorija. Čebelarjenje predstavlja tako za čebelarje kot za Goričance nasploh način ľivljenja in del kulturne dediščine.

Skromnejša zgodovinska zapuščina in tradicija
Najstarejši spomenik je kuľno in turško znamenje »Peršov križ« v Večeslavcih, lepi za ogled pa sta tudi farni cerkvi na Pertoči pri Sv. Heleni in pri Sv. Juriju ter ostale kapele po vaseh. Običaje na prireditvah v občini Rogašovci bi lahko bolje negovali, čeprav smo sicer ľe večkrat pripravili borovo gostüvanje in kmečke igre. V Sotini so ľe štirikrat zapored pripravili mednarodni etno glasbeni folkorni festival, v februarju pa je že tradicionalno organiziran Valentinov pohod na Kugel.
Zato pa so toliko bolj prijetna farna proščenja (buče), ki predstavljajo skupaj s poletnimi veselicami klasično vaško zabavo na »Gjirgjevo« (24.aprila) in »Gelenino« (l8.augusta). Sicer pa so jesenski kmetijski pridelki, zlasti nabiranje jabolk in gob, stiskanje bučnega olja in prave kmečke koline - zanimive radosti teh krajev.

Naravna bogastva na dlani
Od naravnega bogastva so tod zanimivi izviri mineralnih voda v Nuskovi, ki pa niso izkoriščani, ter kamnolom permkarbonskih skrilavcev v Sotini, ki so iz časov paleozoika in miocena. Področje kamnoloma je edini naravni kanjon med dvema največjima vrhovoma Pomurja, to je med Kuglo in Rdečim bregom.


Osnovna šola v Svetem Juriju se predstavlja na spletni strani: http://www.o-rogasovci.ms.edus.si/2006-07/

Raziskovalna naloga: Turizem-svetla luč občine Rogašovci, Maša Bačič, OŠ Rogašovci, 2011/12. Povezava je tukaj.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |