Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Podpis za partnersko sodelovanje med parki

zbrani pred podpisom

01.06.2009

Ob evropskem dnevu parkov, 24. maju, smo se na povabilo direktorja Narodnega parka Őrség, dr. Ferenca Markusa, popoldne ob 16.00 dobili v upravi parka v Őriszentpétru. Pismo o partnerstvu sta direktorja parka Őrség, Tibor Markovisc in Krajinskega parka Goričko, Janko Halb ter namestnik predsednika Naravnega parka Raab, Willibald Thomas enkrat slavnostno ľe podpisali v Minihof Liebau – prav tako ob dnevu evropskih parkov 21. maja 2006.

Tokrat je iniciativo za dopolnitev in nov podpis pisma o partnerskem sodelovanju prevzel Narodni park Őrség in njegov novi direktor. Obstoječe pismo o partnerstvu je bilo dopolnjeno z naslednjimi nalogami:

- skupne raziskave ribjih populacij v čezmejnih vodotokih
- skupne raziskave in popis populacije vidre
- skupen program za varstvo zlatovranke
- v primeru, da se bo zgradila seľigalnica odpadkov pred Monoątrom, skupen monitoring vplivov

Pismo sta podpisala direktor Narodnega parka Őrség, dr.Ferenc Markus in predsednik Druątva za razvoj Naravnega parka Raab in ľupan občine Neuhaus ob Klavľnem potoku, Helmut Sampt. Direktor Krajinskega parka Goričko, Janko Halb podpisu ni prisostvoval, pač pa ga je podpisal naknadno.

Podpisu pisma smo prisostvovali strokovna vodja v parku Őrség, Szentendreyné Havas Márta in sodelavka Gruber Agnes, ľupan občine St. Martin iz parka Raab, Franz Kern ter strokovna vodja iz Krajinskega parka Goričko, Stanka Deąnik in prostovoljni naravo-varstveni nadzornik, Gregor Domanjko.

Po podpisu pisma sva si predstavnika KP Goričko v druľbi Istvana Szentimraija, nadzornika v Narodnega parka Őrség, ogledala njihove naravne zaklade in prakso koąnje mokrotnih travnikov. Med potjo so nas presenetili travniki z bujno cvetočimi rumenimi maslenicami. Ogledali pa smo si tudi renaturacijo Male Krke na meji s Sloveniji v Kercaszomorju.

Večer smo nadaljevali skupaj v Evropski noči metuljev v Dolencih.

Besedilo in foto: Stanka Deąnik

Ferenc Markus in Hlemut Sampt
podpisa in ľiga
mozaična koąnja
problemi z invazivkami
rumena maslenica
od blizu
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |