Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Nadzor v naravi, obvestilo za javnost

17.01.2012

Iz Javnega zavoda Krajinski park Goričko sporočamo, da smo odprli poštni predal z naslovom nadzornik@goricko.info  kamor lahko vsi občani in obiskovalci sporočite neprimerne pripetljaje, ki ste jih opazili v naravi in krajini na območju Goričkega in domnevate, da jih je povzročil človek.


Mednje sodijo:

 • namerno uničevanje zavarovanih, ogroľenih in redkih  rastlinskih vrst s trganjem, ruvanjem in teptanjem. Seznam zavarovanih vrst najdete tukaj.
 • vznemirjanje, preganjanje in ubijanje zavarovanih, ogroľenih in redkih ľivalskih vrst. Seznam zavarovanih vrst najdete tukaj.

Pravilnik o uvrstitvi redkih, ogroľenih rastlinskih in ľivalskih vrst v rdeč seznam najdete tukaj.

 • namerno uničevanje ľivljenjskih prostorov rastlin in ľivali. Zakon o Ohranjanju narave najdete tukaj.
 • prekomerna in nepravilna osvetlitev. Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaľevanja najdete tukaj .
 • nepravilno, prekomerno nabiranje ali namerno uničevanje gob. Uredbo o varstvu samoniklih gliv najdete tukaj
 • voľnja v naravnem okolju po brezpotjih in nekategoriziranih cestah izven naselij. Uredbo o prepovedi voľnje v naravnem okolju najdete tukaj.
 • neprimerno zlivanje gnojevke (na nekmetijske površine, v poteke ali jezera), ali na kmetijske površine izven časovnega obdobja, ko je to dovoljeno. Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla najdete tukaj ter Uredbo o varstvu voda pred onesnaľevanjem z nitrati iz kmetijskih virov najdete tukaj.
 • povozi dvoľivk na cesti v času selitev (vse vrste so na Rdečem seznamu)
 • neprimerno odlaganje odpadkov (Zakon o varstvu okolja)
 • neprimerno odvajanje odplak (Zakon o varstvu okolja)
 • uničevanje gnezdilnic
 • sekanje ob potokih med 1.3. in 1.8 (Zakon o divjadi in lovstvu)
 • kurjenje v naravi med 1.3. in 1.8 (Zakon o divjadi in lovstvu)

Seveda bomo veseli tudi sporočil o dogajanju v naravi in krajini, ki jih boste zaznali med vašim sprehodom in nam pomagali bogatiti našo banko podatkov o vrstah ľivečih na Goričkem, npr.:

 • rastišča zavarovanih, ogroľenih in redkih rastlinskih vrst
 • prisotnost zavarovanih, ogroľenih in redkih  ľivalskih vrst

Morda boste slišali, videli in opazovali npr.:

 • oglašanje skovika
 • oglašanje smrdokavre 
 • opazovali veliko uharico 
 • opazili začetek selitve dvoľivk 
 • srečali močerada 
 • opazili vrnitev ali odhod bele štorklje 
 • opazili črno štorkljo 
 • opazili prelet zlatovranke 
 • opazili plazilce: kače, kuščarji, ľelve 

Veseli bomo seveda tudi opisov drugačnih primerov vašega opazovanja dogajanja v naravi in krajini.

Na vaša vprašanja bomo odgovorili v najkrajšem moľnem času, oz. jih bomo posredovali pristojni inšpekcijski sluľbi ter vas obvestili o rešitvi problema. Na vašo ľeljo in zahtevo bomo spoštovali tudi vašo anonimnost.

Vaša vprašanja, pobude in mnenja pričakujemo na naslovu nadzornik@goricko.info. Pišite nam.

Javni zavod Krajinski park Goričko 
Dr. Bernard Goršak, direktor

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |