Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Sporočilo za javnost o Noči čarovnic

05.10.2012

Krajinski park Goričko ni organizator dogodka Noč čarovnic, je pa upravljavec prostora, kjer se odvija del prireditve. Naš zavod je ponudil soglasje k izvedbi letošnje prireditve, ob naslednjih pogojih:
nadomestilo uporabnine prostora (po zelo zniľani ceni za 1 kv.m.), zmanjšanje grmade kot je bila prejšnja leta, hitrejše očiščenje smeti iz parka ter iskanje moľne druge lokacije za naslednje leto.
Kot upravljavci gradu, ki je kulturni spomenik drľavnega pomena, pa smo dolľni tudi poskrbeti še, da se upoštevajo kulturnovarstveni pogoji za tako prireditev. Ti pogoji so bili izdani s strani pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. To je pa ľe vse.
Pogoji, ki smo jih predlagali v obliki skupne pogodbe, niso bili sprejeti, zato prireditve verjetno ne bo.

Naš zavod glede izvedbe ali neizvedbe te prireditve ne more nikogar izsiljevati, saj so vsi pogoji postavljeni na podlagi strokovnih in splošno veljavnih argumentov. Del naše javne sluľbe je, da upravljamo nepremičnine v skladu z normativi, pravnimi osnovami in kulturnovarstveno stroko.  Zato je neumestno govoriti o kakršnih koli drugih interesih.

Verjetno pa je nekoliko naivno pričakovati, da za tako prireditev, kot je Noč čarovnic, upravljavec prostora ne bo dal prav nobenega pogoja, da mora biti uporaba prostora zastonj ter da ima upravljavec na svojih ramenih samo stroške ter veliko odškodninsko odgovornost. Odgovornost pa je tem večja, ker analize in varnostne študije kaľejo, da je ta prostor v sedanjem stanju za tovrstno prireditev skrajno neprimeren in da so tveganja zelo velika.

Naš zavod je ľe pred časom obljubil pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditve, če se njen drugi del odvije kje blizu, vendar ne na sedanji lokaciji. Tudi ta predlog ľal ni bil sprejet.

Končno odločitev torej sprejemajo organizatorji dogodka, naš zavod ga ne more odpovedati, ampak daje nanj soglasje ob prej navedenih pogojih.


dr. Bernard Goršak, direktor JZ  Krajinski park Goričko

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |