Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

5.junij - SVETOVNI DAN VARSTVA OKOLJA

05.06.2007

Ob svetovnem dnevu okolja: “Taljenje ledu - vroča tema?”  poroča Ministrvo za okolje in prostor o stanju okolja v Evropi.
 
V Krajinskem parku Goričko letos k temu dnevu prispevamo s sodelovanjem na mednarodnem srečanju, ki ga med 6. in 8. junijem pripravlja Center za kartografijo favne in flore, Miklavľ na dravskem polju, izpostava v Ljubljani pod naslovom: Varstvo dvoľivk v regiji Alpe-Jadran.
 
Srečanje pripravljamo ob zaključku triletnega projekta Varstvo dvoľivk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran v okviru programa meddrľavnega sodelovanja Interreg IIIA Slovenija-Avstrija . Na njem vam ľelimo s partnerji iz Slovenije, Avstrije in Italije predstaviti aktivnosti ter glavne zaključke in spoznanja s področja varstva dvoľivk v regiji. V Centru za kartografijo favne in flore (CKFF) se v Sloveniji ľe desetletje aktivno ukvarjamo z varstvom dvoľivk na celotnem območju drľave in smo doslej izpeljali več odmevnih nacionalnih in mednarodnih projektov. V sodelovanju s Societas herpetologica slovenica - druątvom za preučevanje dvoľivk in plazilcev smo v okviru projekta izvajali ątevilne aktivnosti, ki bodo pripomogle k varstvu in prepoznavnosti te skupine vretenčarjev.
1. dan, sreda, 6. junij: Varstvo dvoľivk na cestah
je tema, v okviru katere bo predstavljen pregled stanja in aktivnosti ter tehnične reąitve za varstvo dvoľivk na cestah v regiji Alpe-Jadran. Tema je zanimiva za vse, ki se v okviru svojega dela srečujejo z varstvenimi ukrepi za dvoľivke na cestah: projektanti, upravljavci cest, izvajalci cestnih del in vsi pristojni za sodelovanje v postopkih usklajevanja pri projektiranju, graditvi in obnovah cest ter objektov na cestah na drľavnem in lokalnem nivoju.
2. dan, četrtek, 7. junij: Varstvo dvoľivk in njihovih habitatov
je tema, v okviru katere bo podan pregled stanja in ohranjanje ter aktivno varstvo dvoľivk v regiji Alpe-Jadran, s poudarkom na varstvu mlak in kalov ter varstvom v okviru zavarovanih območij in Natura 2000 območij. Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija sprejela obveznosti s področja varstva narave, ąe posebej z vključevanjem v evropsko ekoloąko omreľje Natura 2000 ter varstvom evropsko ogroľenih vrst. Tematika srečanja povezuje Slovenijo s srednjeevropskim prostorom, zato bo to priloľnost za seznanjanje z novostmi in izmenjavo izkuąenj za vse, ki se na obeh straneh meje srečujejo s podobno problematiko v okviru svojega rednega dela ali pa jim skrb za naravo veliko pomeni.
Vljudno vabljeni!
Spletna stran projekta: http://www.ckff.si/interreg/
Spletna stran srečanja: http://www.ckff.si/interreg/radenci07/

VABILOPROGRAM SREČANJA
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |