Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Vzdrµevanje kulturne krajine in ohranjanje biotske raznovrstnosti z delovnimi akcijami

obvodni svet

12.02.2008

Delo vzdrµevanja in ohranjanje kulturne krajine sodi tudi k skrbi po ohranjanju biotske raznovrstnosti. Te naloge in poslanstva se dobro zavedamo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko, kjer si pomagamo tudi z zaposlenimi preko javnih del in drugimi delavci pri teh opravilih. Posebna pozornost velja gospodarjenju z obvodno vegetacijo ter posebej glavatim vrbam. V mesecu januarju smo tako skupaj z delavci občine Cankova in VGB Mura pomagali preredčiti vegetacijo med cesto Cankova - Kuzma in obreµjem Ledavskega jezera, pri čemer so bila odstranjena polomljena drevesa in neavtohtone rastline. Z deli smo predvsem µeleli ustreči prebivalcem Kra±č, ki jim preveč divja narava v bliµini bivali±č ni v±eč. Upamo, da bo kulturnej±i videz na vodnem zemlji±ču ob jezeru v bodoče tudi preprečil vse prepogosto odlaganje odpadkov na tovrstnih zemlji±čih v drµavni lasti.

V začetku februarja smo se lotili tudi obrezovanja prekomerno razzraslih glavatih vrb ob potoku v Vidoncih, ki smo jim na novo uredili kro±nje ter na ta način zagotovili dalj±e µivljenje vrbam in njihovim prebivalcem – hro±čem pu±čavnikom. (Osmoderma eremita)

V mesecu februarju se µe pripravljamo na akcijo postavljanja začasnih ograj za varovanje dvoµivk v času migracij. Ob tem napro±amo vse prostovoljce, ki so nam pripravljeni pomagati, da se nam oglasijo.
Posebno vabilo velja tudi prebivalcem naselja Grad, ki jih vabimo k sodelovanju pri obnovi mlake, v kateri naj bi se po legendi kopal zmaj Kač, ki je µivel na gradu. Mlaka je uvr±čena na seznam naravnih vrednot drµavnega pomena pod evidenčno ±tevilko 7523. Njeno obnovo pri±tevamo v program 800 letnice prve pisne omembe posestva Gornja Lendava ali Lyndwa, ki ±teje letos 800 let. V povezavi z legendo in bivali±čem kačjih pastirjev v obnovljeni mlaki, pa ji bomo simbolično poimenovali Kačova mlaka.

 
Foto in tekst: S.De±nik in K. Malačič

vlagoljubna drevesa
biomasa za peč v OC Cankova
previdno redčenje
ribič µe presku±a nova mesta
obrezovanje glavatih vrb v Vidoncih
delo ob cesti
mlaga pri Gradu, ki to ni več
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |