Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Sporoči vrsto

Karta razširjenosti rogaea v Sloveniji

08.07.2016

Ljubitelje narave vabimo k akciji »Sporoči vrsto«


Tudi letos ľe 9. leto zapored pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave poteka akcija »Sporoči vrsto«, v kateri zbirajo podatke o štirih ogroľenih in redkih vrstah hroščev. Podatke o opaľanjih hroščev lahko sporočite preko spletnega portala www.sporocivrsto.si.


Hrošči so sicer po številu vrst najštevilčnejša skupina ľivih bitij in predstavljajo četrtino vseh ľuľelk. V Sloveniji ľivi okoli 6000 vrst. Med njimi so rogač in tri vrste kozličkov - alpski, bukov in hrastov, ki so prepoznavni in naravovarstveno pomembni. Podatke o opaľanju teh 4 vrst hroščev zbirajo preko portala, saj so ravno te vrste indikatorji dobre ohranjenosti listnatih gozdov hrasta, bukve in kostanja. V Evropi jih ogroľa predvsem prekomerno gospodarjenje z gozdovi in sprememba listnatih v iglaste gozdove. Za svoje preľivetje namreč potrebujejo gozdove z veliko stare in odmrle lesne biomase, zato v intenzivno gospodarjenih gozdovih in gozdovih s smreko ne morejo preľiveti.

Na Goričkem lahko pogosto v gozdovih opazimo rogača, največjega evropskega hrošča, ki je velik do 8,5 cm. Samce prepoznamo po ogromnih čeljustih, ki spominjajo na rogovje jelenjadi. Aktivni so v mraku v poletnih mesecih. Rogač je tudi kvalifikacijska vrsta območja Natura 2000 Goričko. Ostale vrste lahko opazite v drugih predelih Slovenije.

Vnos opaľanja in pregled lahko opravi vsak na spletne portalu www.sporocivrsto.si, kje so objavljena tudi navodila za vnos opaľanj. Pri vpisovanju podatkov je zelo zaľelena fotografija hrošča. Z vpisom opaľanj prispevate k poznavanju razširjenosti v Sloveniji in s tem bolj učinkovitemu ohranjanju teh hroščev. 

slika1: Karta razširjenosti rogača v Sloveniji (vir: Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev -Nacionalni inštitut za biologijo)

slika2: Samca rogača prepoznamo po ogromnih čeljustih (foto: Mojca Podletnik)

Samec rogaea (foto: Mojca Podletnik)
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |