Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

S Konjsko vprego po Goričkem

29.11.2005

S KONJSKO VPREGO PO GORIČKEM

Javni zavod Krajinski park Goričko, ki trenutno zaposluje eno delavko in direktorja, je bil uspeąen na razpisu za donacijo Phare, program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madľarsko. Tema razpisa je bila vzpostavljanje skupnega turističnega produkta, čezmejno ohranjanje raznovrstnosti in trajnostni razvoj; naslov projekta je  S konjsko vprego po Goričkem. Pogodba je bila podpisana in uspeąna poslana .

Namen projekta:


 • Razviti novo turistično ponudbo ogledovanja KP Goričko iz voza, ki ga vlečejo konji
 • Uvajanje novega turističnega produkta
 • Ohranjanje in razvoj konjereje v KP Goričko ter ohranjanje in vzdrľevanje travnikov, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti na tradicionalen način
 • Uvajanje okolju in naravi prijaznega prevoza ljudi v zavarovanem območju narave
 • Obiskovanje in ogledovanje narave in kulturne krajine z naravi prijaznejąo obliko prevoza ljudi
 • Vključevanje ponudnikov gostinskih in prenočitvenih storitev ob poteh prevoza s konjsko vpregoNaąi partnerji:

Projektni partner je Občina Kobilje. Iz sredstev Phare in Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo se je v letu 1999 obnovila Ritlopova hiąa na Kobilju 66, kjer bo poslej operativni center koordinatorke projekta Joľice Cijanec. Tukaj je tudi sedeľ drugega partnerja: Prekmurska Kobiljska konjenica, ki bo izvajala voľnje s konjsko vprego na območju Krajinskega parka Goričko. Vključili se bodo tudi v promocijo in organizacijo zaključne prireditve kot tudi v promocijo tega novega turističnega produkta. Na območju Občine Dobrovnik bo tudi tamkająnji Zavod za turizem skupaj z občino Kobilje in občino Nemesnėp z madľarske strani  sodeloval kot partner pri zasnovi poti za voľnjo s konjsko vprego, pri zbiranju podatkov o znamenitostih in ponudnikih na poteh in moľnostih vključitve tega  turističnega produkta v skupno  ponudbo in pri oblikovanju predstavitvene zloľenke.Ciljne skupine: • Rejci in skrbniki konjev
 • Vozniki konjske vprege
 • Izdelovalci vozov 
 • Turistična druątva
 • Lokalne skupnosti 
 • Obiskovalci KP GoričkoGlavne dejavnosti v projektu: • Izobraľevanje bodočih voznikov konjske vprege za prevoz obiskovalcev
 • Načrtovanje poti za prevoz s konji 
 • Izdelava  3 vozov za prevoz gostov
 • Nakup 2 parov konjev
 • Izdaja promocijskega prospekta (10000 izvodov v slovenskem, madľarskem in  nemąkem jeziku )
 • Organizacija zaključne prireditve s kulturnim programom
 • Organizacija promocijske voľnjeRezultati projekta: • Nadgradnja dosedanjih projektov in aktivnosti 
 • Ohranjanje kulturne krajine in vzdrľevanje habitatnih tipov
 • Uvajanje moľnosti zasluľka na področju sonaravnega turizma
 • Pospeąevanje priprave predpisov, ki se nanaąajo na varnost vozila in licenciranje voznikov vpreľnih vozil
Delavci in strokovnjaki, ki izvajajo projekt

Skupna vrednost upravičenih stroąkov projekta: 46.535,00 €
Zaproąena sredstva donacije: 41.416,00 € ali 89% vrednosti projekta
Območje izvajanja projekta: območje parkovnih občin Krajinskega parka Goričko
Čas trajanja projekta: 01.09.2005 – 30.08.2006 ali 12 mesecev

Povezave: 
http://www.rra-mura.si/sl/, partnerji: http://www.dobrovnik.si, http://www.kobilje.si,
druge zanimive povezave o tem kako voľnje s konji izvajajo v narodnem parku Neľidersko jezero: http://www.illmitz.co.at/
 
druge povezave: http://www.sigov.si/mop/ , http://www.zrsvn.si/slo/ ,

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |