Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

NAJ travnik na Goričkem v 2014

07.09.2014

Kateri je najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom iz Murske Sobote (KGZ) v maju in avgustu izvedel izbor za najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko. Namen izbora je bil spodbuditi lastnike in najemnike travnikov, da še naprej rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so µivljenjsko pomembni za redke in ogroµene µivalske ter rastlinske vrste na Goričkem. Opuščanje košnje travnikov in posledično zaraščanja ter preoravanja v njive negativno vpliva na številne µivalske in rastlinske skupine. Med najbolj ogroµene in v srednje evropskem merilu redke sodijo metulji mravljiščarji, ki spadajo v druµino modrinov. Mravljiščarji so µivljenjsko vezani na rastlino zdravilno strašnico ali na močvirski svišč, ki rasteta na sveµih in bolj mokrih travnikih. Samice teh metulje leµejo jajčeca na omenjeno rastlino, s katero se njihove gosenice hranijo. S košnjo travnikov v času cvetenja zdravilne strašnice ali preobilnim gnojenjem travnikov lahko uničimo del generacije metuljev strašničnega mravljiščarja. Ker naseljujejo specifična µivljenjska okolja, so mravljiščarji pomembni pokazatelji ohranjenosti narave in biotske raznovrstnosti nekega okolja.

Z upadanjem deleµa travnikov se ne poslabšujejo samo µivljenjske razmere za metulje, ampak tudi za opraševalce kulturnih rastlin kot so medonosne čebele, čebele samotarke in čmrlje. Na µalost so travniki poleg visokodebelnih sadovnjakov in pašnikov, tisti µivljenjski prostor na Goričkem, ki se mu je v zadnjih dveh desetletjih najbolj zmanjšal deleµ. Opozoriti lastnike travnikov in splošno javnost na pomembno naravovarstveno vrednost travnikov je bil zato glavni cilj izbora za Najlepši travnik na Goričkem. Obenem pa nagraditi tiste, ki sledijo tem ciljem in rabijo (kosijo) travnike v skladu z dobro kmetijsko prakso.

Na izbor za najlepši travnik na Goričkem se je letos prijavilo 14 lastnikov, ki imajo svoje travnike v Kruplivniku, Gradu, Vidoncih, Prosečki vasi, Gornjih Petrovcih, Lucovi, Čepincih, Dolencih, Hodošu in Dobrovniku. Po predhodni najavi smo vsak travnik ob navzočnosti njegovega lastnika obiskali in na podlagi v naprej določenih kriterijev ocenili v 2-članski strokovni komisiji. Vsak travnik smo ovrednotili po točkah po naslednjih kriterijih, ki smo jih razdelili v 12 skupin; število različnih vrst rastlin na travniku, število redkih ali zavarovanih rastlinskih vrst, prisotnost krajinskih členov, kot so mejice in drevesa, število in čas košnje v lanskem letu, vrsta kosilnice, uporaba gnojil na travniku, vrsta spravila krme iz travnika in vključenost travnika v ukrepe Kmetijsko okoljske politike.

Prvič v štirih letih od kar poteka izbor, si letos trije lastniki travnikov delijo prvo mesto, saj so pri ocenjevanju prejeli isto število točk. Zmagovalci letošnjega izbora za najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko so tako travniki v lasti Marjane Fujs iz Grada, Alojza Graha iz Gornjih Petrovcev in Viljem Koltaja iz Prosenjakovcev. Vsi trije imajo veliko skupnega; na vseh treh najdemo veliko število različnih vrst rastlin, med drugimi tudi zavarovane, kot sta deltasti nageljček in navadna kukavica. Lastniki travnike kosijo 2 krat na leto. Prvič konec maja ali v začetku junija, drugič v drugi polovici avgusta. Na ta način redke rastlinske vrste lahko osemenijo, večina metuljev pa ima dovolj časa, da sklene svoj razvojni krog. Kosijo jih s striµno kosilnico, ki je najmanj škodljiva do prostoµivečih µivali. Krmo, ki jo posušijo dajo v majhne podolgovate bale, predvsem pa travnikov ne gnojijo in tako ne zmanjšujejo raznovrstnosti µivih bitij na njih.

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo, da skrbijo in rabijo travnike na naravi prijazne načine, hkrati pozivamo ostale na Goričkem, da se pridruµijo akciji v naslednjem letu.

Gregor Domanjko, Javni zavod Krajinski park Goričko

Nagrade in priznanja so nagrajenci prevzeli na Vestnikovi prireditvi NAJ domačija v Gerlnicih, 7.9.2104. Čestitamo.

nagrajenci NAJ travnika na Goričkem v 2014
G.Domanjko vabi na oder (K.Malačič)
na odru (K.Malačič)
čestitke (K.Malačič)
obrazloµitev (K.Malačič)
nagrajenca
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |