Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

1. Javni poziv za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke KPG

JAVNI POZIV

Na osnovi  Uredbe o Krajinskem parku GORIČKO (Ur.l. RS  t. 101/2003) in Sklepa Vlade RS o ustanovitvi Jz KP Goričko (Ur. l. RS št. 3/2004) ter  Odločbe UIL o registraciji znamke št. 31207-69/2010-7 z dne 18. 11. 2010 (objava prijave za kolektivno  znamko - uradni bilten IUL-junij 2010), Javni zavod Krajinski park GORIČKO, Grad 191, kot lastnik/prijavitelj in  nosilec znamke 

o b j a v l j a

po  določilih  7. člena Pravilnika o kolektivni blagovni znamki Krajinski park GORIČKO (objavljenem v Ur. listu. RS št.  01 /2011 in na spletni strani zavoda)  in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke

»KRAJINSKI  PARK  GORIČKO«  (okrajšava KBZ KPG)

J A V N I    P O Z I V 

vsem  zainteresiranim  vlagateljem, proizvajalcem/ponudnikom – upravičencem  z območja Krajinskega parka Goričko, za pripravo in oddajo  vlog-zahtevkov za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke  in vpis v register uporabnikov  kolektivne blagovne znamke  KP Goričko.

1. NAMEN UPORABE

Namen uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park GORIČKO  v splošnem prometu je povezovanje  proizvajalcev in ponudnikov  ter označevanje izdelkov in proizvodov ter storitev (dobrin) z območja krajinskega parka Goričko, njihovo geografsko poreklo ter doseľeno kakovost. 
Po Odločbi UIL  je znamka vpisana v register znamk in traja deset let, to je do 15.01.2020.

2. UPRAVIČENCI

Upravičenci za podelitev pravice do uporabe KBZ  KPG  so proizvajalci/ponudniki s stalnim bivališčem na območju KP Goričko oz. izven območja , ki  imajo  vsaj eno od oblik registrirane dejavnosti  s sedeľem na območju parka ali izven ,  jo pa  v celoti ali preteľno izvajajo oz. nameravajo izvajati na območju KP Goričko.( pravne in civilne osebe –izvajalci ali  nosilci kmetijske, gospodarske ali druge negospodarske registrirane oz. prijavljene poslovne  dejavnosti,  v predpisani obliki – kmetje, podjetniki, obrtniki, svobodni poklici, nosilci dopolnilnih dejavnosti oz. dopolnilnega dela, študenti, upokojenci,  drugi interesenti ne  glede na zaposlitev ali socialni status ).  

 3. POGOJI  PODELJEVANJA

Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park GORIČKO  podeljuje Javni zavod Krajinski park Goričko upravičencem iz. 3. člena Pravilnika za pripravo in ponudbo prehranskih pridelkov in  proizvodov, izdelkov domače in umetne obrti, gostinsko – turistične storitve, ponudbo nastanitev in bivanja, storitve vodenja in interpretacije narave ter drugih vsebin  na območju KP Goričko.
Pravica do uporabe se podeli upravičencem brezplačno in traja, dokler le-ti izpolnjujejo veljavne  pogoje. 
Upravičenci, ki jim je na osnovi  vloge-zahtevka, po predpisanem postopku podeljena pravica do uporabe KBZ KPG, se vpišejo na podlagi ustreznega obrazca v register uporabnikov  kolektivne blagovne znamke, ki ga vodi javni zavod.

4. SPLOŠNI  POGOJI  ZA DODELITEV  PRAVICE

Ocenjevani proizvodi oz. storitve  morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
- morajo biti primerne doseľene kakovosti,
- poreklo sestavin oz. izdelka mora biti iz območja Krajinskega parka Goričko, razen za izdelke, za katere to ni bistven pogoj
- morajo izpolnjevati zakonsko določene predpise in standarde
- proizvodi morajo biti pridelani oz. proizvedeni na naravi in ljudem prijazen način

5. OPREMA  S  KOLEKTIVNO  BLAGOVNO  ZNAMKO

Označevanje  proizvodov in vsebin:
- na vsaki embalaľi oz. certifikatu mora biti na vidnem mestu postavljen logotip oz. znak KBZ
- za proizvode, kjer je to moľno izdelati, bo oznaka KBZ tudi na samem izdelku
- prodajno mesto, kjer se prodaja blago ali izvaja storitev pod kolektivno blagovno znamko KPG, mora biti označeno z znakom KBZ

Uradni znak oz. logotip    kolektivne blagovne znamke Krajinski park GORIČKO v barvni podobi in seznam blaga in storitev z razvrstitvijo po mednarodni klasifikaciji,  je objavljen  v  citirani Odločbi in  v uradnem biltenu UIL,   kot priloga Pravilnika in  njegov sestavni del pa je objavljen tudi  v uradnem listu RS.

6. ROK ZA ODDAJO VLOG  PO JAVNEM POZIVU

Rok za oddajo vlog-zahtevkov je podaljšan do  30. aprila 2011.
Izpolnjene vloge s potrebno vsebino in zahtevano priloľeno dokumentacijo (dokazili o prijavi izvajanja dejavnosti oz. dovoljenju za izvajanje, sedeľu oz. bivališču v območju krajinskega parka) se oddajo v pisni obliki na sedeľ Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, osebno, po običajni pošti ali  po dogovoru in strokovni asistenci pa tudi po e-pošti.: park.goricko@siol.net.

Za nepopolne vloge bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi, neustrezne vloge pa bodo  izločene in dokumentacija vlagateljem vrnjena.  

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Vsa  razpisna dokumentacija(obrazec vloge, po dogovoru kopije Odločbe UIL, Pravilnika, podobe znaka, seznam razredov blaga in storitev, dodatne obrazloľitve), je interesentom na voljo ves čas trajanja javnega poziva na sedeľu Javnega zavoda KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Informacije: tajništvo zavoda , tel. ++386 2 55 1 88 61, fax.++ 2 551 88 63,
e-naslov: park.goricko@siol.net

Kontaktna oseba:vodja projekta KBZ KPG: Janko Halb, univ. dipl. oec., fax: 02 551 88 66,
tel. 041 395 975, 041 626 802 , e-mail:  janko.halb@goricko.info

Pri Gradu, 28. 12. 2010                                                      

Javni zavod Krajinski park Goričko

Pripravil: Janko Halb

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |