Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Krajinski park Goričko

Številka: 110-29/2019-1
Datum: 29. 4. 2019

Na podlagi 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 3/04, 50/05 in 24/18) ter 39. člena Statuta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, (Uradni list RS, št.6/05 in nadaljnje spremembe), Ministrstvo za okolje in prostor

OBJAVLJA

javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Krajinski park Goričko

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi,  s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
 • ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;
 • pozna področje dejavnosti zavoda;
 • je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu, ima organizacijske in vodstvene sposobnosti iz delovnega področja zavoda;
 • ima funkcionalno znanje na področju managementa;
 • aktivno obvlada slovenski jezik;
 • aktivno obvlada najmanj 1 (en) svetovni jezik;
 • je strokovnjak na enem izmed področij dela zavoda;
 • ima vizijo razvoja in delovanja zavoda za obdobje 5 let, ki jo odda v pisni obliki ob prijavi na to mesto in jo predstavi na razgovorih, ter mora biti ocenjena kot ustrezna;
 • vlogi priloži predlog strateškega načrta zavoda za obdobje 5 let.

Okvirne pristojnosti in odgovornosti:

 • organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
 • predstavlja in zastopa zavod;
 • odgovarja za zakonitost dela zavoda;
 • vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda;
 • pripravi 5-letni načrt upravljanja krajinskega parka ter ga da v potrditev svetu zavoda;
 • pripravi predloge letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter jih da v sprejem svetu zavoda;
 • pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejem svetu zavoda;
 • posreduje potrjene in sprejete načrte in programe iz prejšnjih alinej ustanovitelju;
 • predlaga druge temelje poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov;
 • predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe zavoda;
 • sprejema akte, ki niso v pristojnosti drugih organov zavoda;
 • izvršuje sklepe sveta zavoda;
 • sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi;
 • skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda;
 • izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o ustanovitvi, statut in druge splošne akte zavoda.

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen obrazec Europass življenjepis (obrazec je dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih izkušenj;
 • dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v Europass življenjepisu;
 • dokazilo glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov;
 • izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
 • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;   
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in prostor pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;
 • kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo razvoja in delovanja zavoda za obdobje 5 let ter predlog strateškega načrta zavoda za obdobje 5 let.

Direktorja javnega zavoda Krajinski park Goričko bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja 4 (štiri) leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Krajinskega parka Goričko oz. v drugih uradnih prostorih javnega zavoda.

Pisno prijavo s podpisanimi izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni razpis za položaj Direktorja Krajinski park Goričko« na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Zadnji dan za prijavo je 24. 5. 2019.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložene pa morajo biti skenirane podpisane izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za okolje in prostor, mag. Mojca Pelko Pleteršek, tel. št. 01 478 7065, v zvezi z delovnim področjem pa na dr. Marijo Markeš, tel. št. 01 478 7499.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                              Mag. Radovanka PETRIĆ
v.d. GENERALNEGA SEKRETARJA
p.p. 100-30/2018/14 z dne 29. 3. 2019

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |