Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

2. Javni poziv za pridobitev pravice do uporabe KBZ KPG

JAVNI POZIV

Na osnovi  Uredbe o Krajinskem parku GORIČKO (Ur.l. RS  t. 101/2003) in Sklepa Vlade RS o ustanovitvi JZ KP Goričko (Ur. l. RS št. 3/2004) ter Odločbe UIL o registraciji znamke št. 31207-69/2010-7 z dne 18. 11. 2010 (objava prijave za kolektivno blagovno  znamko - uradni bilten IUL-junij 2010), Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, kot lastnik/prijavitelj in nosilec kolektivne blagovne  znamke

o b j a v l j a

po  določilih  7. člena Pravilnika o kolektivni blagovni znamki Krajinski park Goričko (objavljenem v Ur. listu. RS št.  01 /2011 in na spletni strani zavoda, v nadaljevanju Pravilnik) in pogojih podeljevanja pravice do uporabe

kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI  PARK  GORIČKO«
 (okrajšava KBZ KPG)

2. J A V N I   P O Z I V 

vsem  zainteresiranim vlagateljem, proizvajalcem/ponudnikom – upravičencem z območja Krajinskega parka Goričko, za pripravo in oddajo vlog-zahtevkov za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in vpis v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke  KP Goričko.

1. NAMEN UPORABE

Namen uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park GORIČKO v splošnem prometu je povezovanje proizvajalcev in ponudnikov ter označevanje izdelkov in proizvodov ter storitev (dobrin) z območja Krajinskega parka Goričko, njihovo geografsko poreklo ter doseľeno kakovost.

Po Odločbi UIL  je znamka vpisana v register znamk in traja deset let, to je do 15.01.2020.

2. UPRAVIČENCI

Upravičenci za podelitev pravice do uporabe KBZ  KPG  so proizvajalci/ponudniki s stalnim bivališčem na  območju  KP Goričko oz. izven območja, ki  imajo vsaj eno od oblik registrirane dejavnosti s sedeľem na območju parka ali izven, jo pa v celoti ali preteľno izvajajo oz. nameravajo izvajati na območju KP Goričko (pravne in civilne osebe – izvajalci ali nosilci kmetijske, gospodarske ali druge  negospodarske registrirane oz. prijavljene poslovne dejavnosti, v predpisani obliki – kmetje, podjetniki, obrtniki, svobodni poklici, nosilci dopolnilnih dejavnosti oz. dopolnilnega dela, študenti, upokojenci, drugi interesenti ne glede na zaposlitev ali socialni status).

Izjemoma mSvet zavoda lahko podeli pravico do uporabe KBZ KPG tudi tistemu nosilcu dejavnosti, ki to dejavnost opravlja znotraj oľjega vplivnega območja parka (kar vključuje vasi Dobrovnik, Strehovci, Filovci, Bogojina, Moravske Toplice-Zgornji Moravci, Sebeborci, Puconci, Gorica, Brezovci, Lemerje,  Zenkovci, Beznovci in Topolovci) ter po mnenju strokovne komisije izpolnjuje vse zahtevane kriterije iz tega pravilnika.   

3. POGOJI  PODELJEVANJA

Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park GORIČKO podeljuje Javni zavod Krajinski park Goričko upravičencem iz. 3. in 5. člena Pravilnika za pripravo in ponudbo prehranskih pridelkov in  proizvodov, izdelkov domače in umetne obrti, gostinsko – turistične storitve, ponudbo nastanitev in bivanja, storitve vodenja in interpretacije narave ter drugih vsebin na območju KP Goričko.

Pravica do uporabe se podeli upravičencem brezplačno in traja, dokler le-ti izpolnjujejo veljavne  pogoje.

Upravičenci, ki jim je na osnovi  vloge-zahtevka, po predpisanem postopku podeljena pravica do uporabe KBZ KPG, se vpišejo na podlagi ustreznega obrazca v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke, ki ga vodi Javni zavod.

4. SPLOŠNI  POGOJI  ZA DODELITEV  PRAVICE

Ocenjevani proizvodi oz. storitve  morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

  • morajo biti primerne doseľene kakovosti,
  • poreklo sestavin oz. izdelka  mora biti iz območja  Krajinskega parka Goričko, razen za izdelke, za katere to ni bistven pogoj
  • morajo izpolnjevati zakonsko določene predpise in standarde
  • proizvodi morajo biti pridelani oz. proizvedeni na naravi in ljudem prijazen način


5. OPREMA  S  KOLEKTIVNO  BLAGOVNO  ZNAMKO

Označevanje  proizvodov in vsebin:

  • na vsaki embalaľi oz. certifikatu mora biti na vidnem mestu postavljen logotip oz. znak KBZ
  • za proizvode, kjer je to moľno izdelati, bo oznaka KBZ tudi na samem izdelku
  • prodajno mesto, kjer se prodaja blago ali izvaja storitev pod kolektivno blagovno znamko KPG, mora biti označeno z znakom KBZ

Uradni znak oz. logotip kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko v barvni podobi in seznam blaga in storitev z razvrstitvijo po mednarodni klasifikaciji, je objavljen v citirani Odločbi in v uradnem biltenu UIL, kot priloga Pravilnika in njegov sestavni del pa je objavljen tudi v Uradnem listu RS.

6. ROK ZA ODDAJO VLOG  PO JAVNEM POZIVU

Rok za oddajo vlog-zahtevkov po tem javnem pozivu je do vključno 31. marca 2014.

Izpolnjene vloge s potrebno vsebino in zahtevano priloľeno dokumentacijo (dokazili o prijavi izvajanja dejavnosti oz. dovoljenju za izvajanje, sedeľu oz. bivališču v območju Krajinskega parka) se oddajo v pisni obliki na sedeľ Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191,9264 Grad osebno, po običajni pošti ali  po dogovoru in strokovni asistenci pa tudi po e-pošti.: park.goricko@siol.net.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Vsa razpisna dokumentacija (obrazec vloge, kopije Odločbe UIL oz. Pravilnika KBZ, podobe znaka, seznam razredov blaga in storitev, dodatne obrazloľitve),  je interesentom na voljo brezplačno ves čas trajanja javnega poziva na sedeľu Javnega zavoda KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Informacije: tajništvo zavoda, tel. ++386 2 55 1 88 61, fax.++ 2 551 88 63,

                     INFO CENTER-središče za obiskovalce- tel. ++386 2 55 1 88 60,

                     e-naslov: park.goricko@siol.net;

Koordinacija projekta  KBZ KPG: Janko Halb, univ. dipl. oec., fax: 02 551 88 66,

tel. 041 395 975, 041 626 802, e-pošta:  janko.halb@goricko.info

 

Pri Gradu, 08. 01. 2014                                                        Javni zavod Krajinski park Goričko


Pripravil: Janko Halb

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |