Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Projekt "Krajina v harmoniji", Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija metuljev

NAROČNIK
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
GRAD 191
9264 GRAD

 

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

Za oddajo javnega naročila storitev po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

PRVA FAZA

Predmet naročila: KARTIRANJE HABITATNIH TIPOV IN INVENTARIZACIJA DNEVNIH METULJEV

Številka javnega naročila: 02/2010

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=118036 in na spletni strani www.park-goricko.org ter v Uradnem listu Evropske unije.

 Grad, 19.04.2010


 

 

 

 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

  1.      POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 1. Podatki o naročniku
 2. Oznaka in predmet javnega naročila
 3. Obseg ponudbenih del
 4. Podatki o ponudnikih
 5. Pridobitev razpisne dokumentacije
 6. Predloľitev prijave
 7. Odpiranje prijav
 8. Dodatna pojasnila ponudnikom

2.      NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 

2.1    Pravna podlaga
2.2    Naročnik, predmet in vsebina javnega razpisa
2.3    Pregled in presoja ponudb
2.4    Izvedba postopka
2.5    Obvestilo o oddaji naročila

3.   OBVEZNA VSEBINA PRIJAVE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLORITI PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

4.   IZDELAVA PRIJAVE

 5.   OBRAZCI 

 • OBRAZEC  1 –  Naslovnica za prijavo
 • OBRAZEC  2 –  Podatki o ponudniku
 • OBRAZEC  3 –  Izjava o nekaznovanosti pravne osebe
 • OBRAZEC  4 –  Izjava o nekaznovanosti zakonitega zastopnika pravne osebe
 • OBRAZEC  5 –  Izjava o poslovanju
 • OBRAZEC  6 –  Izjava o poravnanih zapadlih obveznostih
 • OBRAZEC  7 –  Poročilo o finančnem poslovanju v zadnjih treh letih
 • OBRAZEC  8 –  Seznam najpomembnejših opravljenih istovrstnih del
 • OBRAZEC  9 –  Izjava o referenčnih projektih ponudnika
 • OBRAZEC 10 – Seznam ključnih kadrov
 • OBRAZEC 11 – Seznam morebitnih podizvajalcev
 • OBRAZEC 12 – Izjava ponudnika o tem, da bo dela izvedel sam
 • OBRAZEC 13 – Izjava ponudnika o tem, da se strinja s pogoji v razpisu

6.   VZOREC POGODBE

7.   PROJEKTNA NALOGA 

1. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE 

V skladu s 26. in 32. členom Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010) naročnik Javni zavod Krajinski park Goričko vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno prijavo v skladu z objavo na Portalu javnih naročil, v Uradnem listu Evropske unije ter to razpisno dokumentacijo.

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek bo izpeljan po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Ponudniki v I. fazi postopka predloľijo svojo prijavo.
 

1.1. PODATKI O NAROČNIKU

Naročnik: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO, Grad 191, 9264 Grad

Kontaktna oseba za javno naročilo: Stanka Dešnik, visoki naravovarstveni svetnik

Naslov: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO, Grad 191, 9264 Grad

e-pošta: stanka.desnik@goricko.info 

1.2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN3133/2010

Predmet javnega naročila: KARTIRANJE HABITATNIH TIPOV IN INVENTARIZACIJA DNEVNIH METULJEV

Kraj izvajanja del: Terensko delo, ki je predmet javnega naročila, mora ponudnik izvesti v območju Krajinskega parka Goričko.

Financiranje: javno naročilo se sofinancira iz sredstev Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madľarska 2007-2013: pogodba o sofinanciranju SI-HU-1-2-012. Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolľ slovensko-madľarske meje, akronim projekta: Krajina v harmoniji. 

 

1.3. OBSEG PONUDBENIH DEL IN ROK IZVEDBE

Obseg ponudbenih del je napisan pod točko 2.2. in v projektni nalogi.

Okvirna vrednost razpisanih del je 250.000 EUR brez DDV.

Terensko delo mora biti zaključeno do konca leta 2011, zaključek vseh del pa 30.09.2012

1.4. PODATKI O PONUDNIKIH

Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeleľbo tega javnega razpisa. Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

1.5. PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisna dokumentacija bo poslana potencialnim ponudnikom na njihovo pisno zahtevo po e–pošti naslov: stanka.desnik@goricko.info

 Razpisna dokumentacija je brezplačna. 

1.6. PREDLORITEV PRIJAVE 

Ponudniki oddajo prijave v slovenskem jeziku ter spremembe in umike prijav s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali osebno na naslovu: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad do dneva in roka, določenega za oddajo ponudb.

Prijava bo štela za pravočasno, če bo predloľena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 28.05. 2010 najkasneje do 10.00 ure.

Vse prijave, ki bodo k naročniku prispele nepravočasno (ne glede na datum oddaje na pošto, oziroma nepravočasno v primeru dostave kurirske sluľbe), bodo izločene iz postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Prijava mora biti opremljena z vsemi prilogami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Prijava mora biti v zaprti ovojnici in označena z OBRAZCEM 1.

Naročnik na ovojnici označi datum in točen čas prevzema prijave.

Sprememba ali umik prijave sta moľna le do poteka roka za oddajo prijav.  

1.7. ODPIRANJE PRIJAV

Javno odpiranje prijav bo v okroglem salonu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, dne 28.05.2010 ob 11.00 uri.  Prijave se odpira po vrstnem redu prispetja. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

O odpiranju prijav se vodi zapisnik.

Izvod zapisnika o odpiranju prijav bo naročnik po pošti v 3 delovnih dneh od odpiranja prijav poslal ponudnikom, ki so oddali prijave. 

1.8. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM 

Naročnik si pridrľuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. 

Naročnik se obvezuje pojasnila o razpisni dokumentaciji posredovati le na pisna vprašanja prejeta po elektronski pošti na naslov kontaktne osebe Stanke Dešnik, stanka.desnik@goricko.info, najpozneje do 14.05.2010 do 15. ure.

S spoštovanjem,

Dr. Bernard Goršak, l.r.
v.d. direktor
Javni zavod Krajinski park Goričko 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |