Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

SOSED K SOSEDU

  

Vodilni partner projekta                                              

Razvojna agencija Slovenska krajina                         

Projektni partnerji

Cilji projekta

Cilj projekta s polnim naslovom "Porabje in Goričko - povezana v kulturi" in akronimom "Sosed k sosedu" je z okrepitvijo kulturne identitete in izkoriščanjem kulturnih potencialov povečati prepoznavnost območja sodelovanja, ki pokriva Porabje na madľarski in Goričko na slovenski strani. Cilj bomo dosegli z aktivnostmi, ki bodo omogočile moľnosti za razvoj na področju informacijske druľbe in tradicionalne obrti, ter izvajanjem skupnih dogodkov, festivalov in z razvojem novih izdelkov, storitev in dogodkov, povezanih s kulturo, ohranjanjem tradicije in jezika.

Aktivnosti

 • obnova kulturne dediščine
 • pohodi
 • delavnice
 • razstave
 • prireditve
 • festival filma
 • večjezična literatura

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madľarska 2007-2013.

 Naslov 

 projekta

 Porabje in Goričko - povezana v kulturi

 Akronim

 Sosed k sosedu

 Prednostna naloga

 1. Povečanje privlačnosti območja sodelovanja

Organizacija vodilnega partnerja

 Razvojna agencija Slovenska krajina

Drľava vodilnega partnerja

 Madľarska

Organizacije partnerjev

 P2 Center za zdravje in razvoj Murska Sobota;
 P3  Občina Gornji Senik;
 
P4 Občina Dolnji Senik; 
 P5 Drľavna Slovenska Samouprava;
 
P6Javni zavod KP Goričko

Vključene regije/
ľupanije

 Slovenija: Prekmurje, Madľarska: Relezna ľupanija

Datum začetka –
datum konca

 01. 08. 2009 – 30. 6. 2012

Skupni proračun   
 projekta 
 1.085.904,04 EUR

 Zahtevani znesek 
 ESRR
 910.670,90 EUR

 

 

 Partner 6 –
JZ KP Goričko
 230.957,80 EUR

 Zahtevani 
 znesek
 ESRR
 
196.314,13 EUR 

 Drľavna
 sredstva
   
 23.095,78 EUR

 Druga sredstva
 
11.547,89 EUR

Specifični čezmejni cilji projekta

Specifični cilj projekta Sosed k Sosedu je z okrepitvijo kulturne identitete in izkoriščanjem kulturnih potencialov povečati prepoznavnosti območja sodelovanja, ki pokriva Porabje na madľarski in Goričko na slovenski strani. Cilj doseľemo z dejavnostmi, ki bodo omogočile moľnosti za razvoj na področju informacijske druľbe in tradicionalne obrti, ter izvajanjem skupnih dogodkov, festivalov in z razvojem novih izdelkov, storitev in dogodkov, povezanih s kulturo.

Dodana vrednost sofinanciranja ESRR

Pri izvajanju projekta Sosed k sosedu bomo vzpodbujali medsebojno sodelovanje in spoznavanje ljudi (kulturnih in turističnih društev, otrok iz vrtcev in šol, kulturnikov in drugih strokovnjakov) s tem, da bomo organizirali dneve filmov in kulture na obeh straneh meje. Pri tem bomo spodbujali govorjeni slovenski jezik in obe narečji – porabsko in prekmursko, kot tudi spoznavali nacionalna jezika obeh drľav. Z obnovo infrastrukture bomo omogočili, da se bodo aktivnosti na kulturnem in turističnem področju odvijala naprej, da bodo društva imela prostor za delovanje, stalne razstave bodo na ogled zainteresirani javnosti, zagotovljena bo promocija in s tem ohranjanje jezika, običajev, kulture in obrti. Mlajše generacije bodo imele več moľnosti za medsebojno spoznavanje  in druľenje, vzpodbujali bomo promocijo preko spletnih strani in lokalnih ter nacionalnih televizij

Rezultati

 • Tri stalne razstave: „Slovenska zbirka” na Gornjem Seniku, Kolarstvo in običaji na Dolnjem Seniku, in Ljudsko stavbarstvo v cimparni hiši v Filovcih.
 • Obogatili bomo vsebino dveh ľe obstoječih razstav: „Spominska soba lončarja” na Verici s filmom o porabskem lončarstvu ter razstavo „Rivljenje ob ľelezni zavesi”(slovenski prevod razstave).
 • Organizacija  delavnic (rokodelstvo in kulinarika),
 • Potujoča razstava izdelkov domače obrti, ki bodo pripravljene na delavnicah, ter z udeleľbo kulturnih skupin, otrok ter prebivalcev območja sodelovanja
 • Dnevi filma in kulture, ki se bodo odvijali tako na eni kot na drugi strani meje.
 • Obnova in dogradnja kulturnega doma na Gornjem Seniku ter gospodarskega poslopja domačije v Andovcih
 • Izdali bomo publikacijo Porabska pesmarica, knjige Slovenska slovnica, Tradicionalna peka kruha in Knjiga receptov v slovenskem in madľarskem jeziku.
 • Arhiviranje kulturne in naravna dediščina območja sodelovanja z uporabo sodobne tehnologije
 • Etnološki film o rokodelskih obrteh in domačih dejavnostih ter dokumentarno-promocijski film o projektnih aktivnostih.
 • Posebna ciljna skupina projekta so otroci skupnega prostora, ki se bodo v okvilu delavnic druľili, sodelovali in skupaj sestavili Kulinarični slovarček in ves čas uporabljali slovenski jezik, kar je izrazitega pomena za slovensko manjšino na Madľarskem.
 • Zasnova in izvedba tematske poti Sosed k sosedu med Andovci in Budinci, organizirali letni pohod ter izdali skupni vodič po kulturno etnoloških spomenikih Goričkega in Porabja.
 • Razvoj novega turističnega produkta turistični produkt : Festival kratkih filmov z interpretacijo naravne in kulturne dediščine Pomurja in Porabja


                        

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |