Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Natura 2000

Obmocje Natura 2000 Goricko

Natura 2000

Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje, ki se je bilo v Sloveniji določeno z dnevom pristopa v Evropsko unijo, 1. majem 2004. Namen je v vseh državah Evropske unije povezati območja pomembna za naravo v ekološko mrežo in tako ohraniti biotsko raznovrstnost v  Evropi. V omrežje Nature 2000 so vključena območja, na katerih ohranjamo evropsko pomembne rastline, živali in njihova življenjska okolja. Ta ekološko pomembna območja narave so opredeljena na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih. Naloga teh varstvenih območjih je ohraniti rastlinske in živalske vrste ter habitate, ki so redki in pomembni na ravni EU. Po Direktivi o pticah so opredeljena Posebna ohranitvena območja (SPA), Direktiva o habitatih pa opredeljuje Posebna območja varstva (SCI).

Zakaj Natura 2000?

  • Ker je v Evropi vse manj ohranjene narave in zdravega življenjskega okolja.
  • Ker so mnoge občutljive vrste rastlin in živali znašle na robu preživetja ali celo izumrle.
  • Ker moramo, da bi ohranili naravo, ukrepati skupaj.

Če želite o Naturi 2000 izvedeti več, obiščite spletno stran Natura 2000

Del evropskega omrežja Natura 2000 je tudi Goričko. Po Uredbi o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) določeno kot Posebno ohranitveno območje za 14 vrst ptic:

Kot Posebno območje varstva je opredeljeno za:

 1 rastlinsko vrsto:

24  živalskih vrst:

in 7 habitatnih tipov:

  • Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronia-Carpinion)
  • Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))
  • Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)
  • Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
  • Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)
  • Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) 
  • Oligotrfone do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov Litorelletea uniflorae in/ali Isoeto-Nanojuncetea

 

Območje SPA Goričko - po Direktivi o pticah
Območje SCI Goričko - po Habitatni direktivi
Območje Natura 2000 Goričko glede na občine

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |