Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Živeti z Naturo 2000 na Goričkem- čezmejna biotska raznovrstnost

Grad, 26.07.2005

Javni zavod Krajinski park Goričko, ki trenutno zaposluje eno delavko in v.d. direktorja, je bil uspešen na razpisu za donacijo Phare, program čezmejnega sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo 2003. Tema razpisa je bila – čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj, naslov prijavljenega projekta je: Živeti z Naturo 2000 na Goričkem.  Pogodba za donacijo je bila podpisana 26. julija 2005 v Ljubljani v Centru Evrope.

Namen projekta

 • strniti znanje o pomenu varstva narave z načini gospodarjenja za ohranitev življenjskih okolij z redkimi in ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami 
 • z informacijskimi dejavnostmi prispevati k izobraževanju in osveščanju prebivalstva 
 • prispevati k strokovnim izhodiščem in izdelati ukrepe varovanja in razvoja za upravljavski načrt Nature 2000;
 • seznaniti se s prakso upravljanja z območjem zlatovranke -Natura 2000 v avstrijski JV Štajerski 
 • strokovna izhodišča prenesti v prakso obnove ekološko pomembnega habitata 
 • preko izdelkov iz naravnih virov vpeljati možnosti za dopolnilne dejavnosti gospodinjstev in kmečkih gospodarstev na zavarovanem območju narave v KP Goričko

Naši partnerji

Projektni partner iz Avstrije je L.E.i.V. – » Lebenede Erde in Vulkanland«, ki je skrbnik sosednjega območja Nature 2000 imenovanega »Deli jugovzhodnega gričevja Štajerske« in je že vpisan v register območjih Nature 2000 EU pod št. AT  2230000. Kako sosedje skrbijo za ohranjanje in povečevanje števila parov zlatovranke, si lahko ogledate na strani http://home.pages.at/blauracke/. Drugi slovenski partnerji so Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Kmetijsko-gozdarski zavod, Murska Sobota pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Srednja kmetijska šola v Rakičanu in Goričko Drüjštvo za lepše vütro.

Ciljne skupine

 • lastniki, skrbniki in uporabniki zemljišč – za varstvo narave pomembnih življenjskih okolij v KPG
 • učenci in mladina vseh starostnih skupin
 • dijaki Srednje kmetijske šole Rakičan
 • obiskovalci parka
 • strokovna javnost

Glavne dejavnosti

 • strokovno usklajevanje med nosilci razvoja in deležniki pri pripravi ukrepov varstva in razvoja
 • strokovna izhodišča za notranjo conacijo območja KPG na osnovi kartiranja habitatnih tipov
 • izdaja knjižice s poljudno predstavitvijo habitatov značilnih in kvalifikacijskih, rastlinskih in živalskih vrst (Natura 2000) ter ukrepov okoljskega kmetijskega programa (SKOP); sočasno priprava člankov za objavo v občinskih glasilih
 • priprava učnih listov za učne skupine različnih starosti 
 • izvedba doživljajskega vodenja
 • terensko delo dijakov Srednje kmetijske šole
 • raba in obnova ekološko pomembnega habitata
 • izvedba idejnega natečaja za »izdelek iz narave in za naravo«; prodajna promocija v IC KPG na gradu in drugih info- središčih KP Goričko
 • ob zaključku projekta razstava z gradivom iz knjižice in predstavitev plakata

Rezultati projekta

 • usklajena strokovna izhodišča za upravljavski načrt Nature 2000 in kriteriji za notranjo conacijo
 • Narava in človek – knjižica z opisi življenjskih okolij in vrst ter načini ohranjanja ugodnega stanja
 • članki v občinskih glasilih
 • zbirka učnih listov za delo z učenci in dijaki v naravi
 • »izdelek iz narave in za naravo« - izbrani z javnim natečajem 
 • obnovljen mokrotni travnik
 • zaključna razstava z gradivom iz knjižice in plakat

Sodelavci v projektu
- mag. Valerija Kuštor, univ.dipl.biol.,
- Nataša Moršič, prof.nem.,
- Štefanija Fujs, ekon. tehn.,
- mag. Marjan Vaupotič, univ.dipl.biol.
- Ignac Meden, akad. slikar
- Zita Flisar Novak, univ.dipl.agr.
- Slavko Petovar, univ.dipl.agr.
- dr. Stanko Kapun, univ.dipl.agr.
- Miran Torič, univ.dipl.agr.
- Ivanka Donko, univ.dipl.agr.
- Štefan Smodiš, univ.dipl.agr., dipl.ekon.
- Matjaž Jež, univ.dipl.biol.
- Simona Kaligarič, univ.dipl.biol.
- Janko Urbanek, prof.biol.
- mag. Bernard Wieser, biol.
- mag. Johann Pfeiler, kraj.arh in biol. 

Skupna vrednost projekta: 126.789,84 EUR
Zaprošena sredstva donacije114.110,85 EUR ali 90 % vrednosti projekta

Območje izvajanja projekta: območje Nature 2000 pSCI in pSPA v parkovnih občinah Krajinskega parka Goričko

Čas trajanja projekta: september 2005 – 30. avgust 2006, ali 12 mesecev

Povezave:
http://www.rec-lj.si/http://www.sigov.si/mop/ ,
http://home.pages.at/blauracke/ , http://www.zrsvn.si/slo/ , http://www.s-sksr.ms.edus.si/

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |