Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

SPNU Ledave in jezera

zemljiąke operacije

08. junij 2006

SPNU LEDAVE IN JEZERA
(povzetek projekta)

Strokovne podlage za načrt upravljanja s povodjem Ledave in Ledavskim jezerom nad zajezitvijo v Kraščih

1. Ledava splošno

Reka Ledava je za Muro druga največja Pomurska reka. Izvira kot Lendva pri Kapfensteinu na avstrijskem Štajerskem na nadmorski višini 430 m. Njen tok poteka večinoma v smeri jugovzhod in je dolg 74 km, od tega pripada Avstriji 9,6 km, (8,6 km v Štajerska, zadnji km teče po Gradiščanskem?) Sloveniji pa 64, 4 km. Ledava teče skozi številne vasi in mesta, med njimi sta največja Murska Sobota in Lendava. V bližini tromeje med Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško se na nadmorski višini 150 m izlije v reko Krko. Prispevno območje je veliko 870 km2 in je razdeljeno med tri države: Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko.

2. PROJEKT SPNU LEDAVE IN JEZERA

Namen projekta je izdelati manjkajoče in dopolnilne strokovne podlage v skladu z Okvirno vodno direktivo in Direktivo o čiščenju komunalne in odpadne vode ter Zakonom o vodah za načrt upravljanja s porečjem Ledave in Ledavskim jezerom, ki bodo omogočile reševanje problematike onesnaženih voda in upravljanje z njimi.

3. OBMOČJE OBDELAVE

Projekt zajema geografsko območje zgornjega porečja Ledave (ca 60 km2) nad zajezitvijo v Kraščih in spada v občine: Rogašovci, Kuzma, Grad in Cankova.

Skica 1: Območje obdelave povodja reke Ledave v območju Krajinskega parka Goričko

Obdelujemo dva segmenta: Ledavo (Ekoremediacijo) in Ledavsko jezero (zasnova ureditve).

4. CILJI PROJEKTA

Z izvajanjem projekta želimo pilotsko približati uvajanje zakonskih predpisov s področja upravljanja z vodami v Sloveniji po Zakonu o vodah.
Splošni cilj je ohranjanje in trajnostni razvoj naravnih virov.

5. POTEK PROJEKTA

Projekt traja 13 mesecev in je razdeljen v tri faze:
- 1. faza: priprava akcijskega načrta, koordinacija,
- 2. faza: izvedba študij (vodnogospodarska, ekoremidiacijska)
- 3. faza: teze za načrt upravljanja z vodami na porečju zgornje Ledave

6. PRIČAKOVANI REZULTATI

- predlogi ukrepov za izboljšanje stanja v Ledavi, Lukaj potoku in Ledavskem jezeru,
- povečanje prepoznavnosti območja,
- osveščena lokalna skupnost o pomenu varovanja naravnega vira – VODE,
- povezovanje in izboljšano sodelovanje partnerjev na projektu v obravnavanem območju, itd..

7. IZVAJALEC IN PARTNERJI

Projekt izvaja: KRAJINSKI PARK GORIČKO
Partner v tujini (AT): Wasserverband Wasserversorgung Bezirk Radkersburg
Partnerji v Sloveniji:
- Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota,
- Center za zdravje in razvoj Murska Sobota,
- Občina Cankova,
- Občina Rogašovci,
- Občina Kuzma,
- Občina Grad,
- Društvo za zdravo življenje Mavrica,
- Ribiška družina Murska Sobota,
- LUTRA Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 

8.) Vrednost projekta:
40.813.482,00 SIT
9.) Strokovnjaki
vodja projekta: Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
koordinator projekta: Simon Balažic, univ.dipl.ing.gradb.

sodelavci partner 1 in 2 : Mojca Makovec, Ana Šabjan
Partner 3: župan Drago Vogrinčič, Renata Rnidarič
Partner 4: župan Janko Halb, univ.dipl.oec
Partner 5: župan Jože Škalič
Partner 6 : župan Daniel Kalamar, univ.dipl.oec.
Partner 7: Velimir Turk, univ.dipl.ing. geol.
Partner 8: Ivan Karoli
Partner 9: Marjana Hoenigsfeld Adamič, univ.dipl.biol.

vodni viri
urbane povrąine
relief povrąja
prikaz območja obdelave v Sloveniji
povrąinske in stoječe vode
povodje Ledave in Lukaj potoka nad zajezitvijo v Kraąčih
pedoloąka karta
obravnavano območje po občinah
obravnavano območje po katastrskih občinah
njive
natura 2000 - negozdni habitatni tipi
natura 2000 - gozdni habittani tipi
naravne vrednote
namenska raba tal
kulturna dediąčina
gozd
geoloąka karta
Ekomorfoloąka klasifikacija voda

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |