Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Začasne upravljavske smernice

Začasne upravljavske smernice

12.12.2005

Minister za okolje in prostor, g. Janez Podobnik je dne 12. 11.2005 na podlagi Uredbe o krajinskem parku Goričko (UL. RS, ąt. 101/03) s Sklepom določil Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Goričko, ki se uporabljajo do sprejema načrta upravljanja parka.

Začasne upravljavske smernice so bile obravnavane 23.09.2005 na 6. seji Javnega zavoda Krajinski park Goričko, obravnaval jih je tudi strokovni svet parka, 2.11.2005 pa so bile posredovane ministrstvu.

Priloľene Začasne upravljavske smernice so sestavni del sklepa.


Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Goričko se nanaąajo na:

I – območje parka Goričko
II – objekt gradu Grad, ki je kulturni spomenik drľavnega pomena

Pravne podlage za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Goričko

Za pripravo upravljavskih smernic so ključne pravne podlage:

A Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS, ąt. 101, 21.10.2003)
B Zakon o ohranjanju narave (UL RS, 96/04 - prečiščeno besedilo)
C Uredba o posebnih varstvenih območjih (UL RS 49/04) – območja Nature 2000

Pravne podlage za izvajanje upravljanja  gradu Grad

A Zakon o varstvu kulturne dediąčine (UL RS, ąt. 7/1999; 16/2008)
B Sklep vlade o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS ąt. 3 /2004 16.01.2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika drľavnega pomena gradu Grad (UL RS, ąt. 81/99 in 55/02), ki obsega naslednje parc. ąt. k.o. Grad: 1695, 1696, 1697, 1698, 1701, s pripadajočimi zemljiąči


I. ZAČASNE UPRAVLJAVSKE SMERNICE – NA OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA

1.0  naravovarstvene naloge:

 • izdelava navodil upravljanja za gospodarjenje na ali v bližini življenjskih prostorov ogroženih oz. mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst – posebej na območju Nature 2000 (območja pSPA in pSCI). Izločitev posebnih območij, ki imajo visoko naravovarstveno vrednost in so bila kot taka ocenjena v fazi kartiranja habitatov (NV vrednost 4 in 5). Priprava kart z navodili za usmerjanje gospodarjenja za upravne enote in službe, ki za občine izdelujejo strategije prostorskega razvoja in prostorske rede; druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost
 • skrb za ohranjanje biodiverzitete in trajnostne rabe območja z ozaveščanjem, svetovanjem in sodelovanjem lokalnih skupnosti in služb s pristojnimi strokovnimi institucijami pri rabi območja
 • skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na rabo naravnih vrednot

 • nadzorne naloge: določitev operativnih nalog naravovarstvene nadzorne službe (favna/habitati, obisk); ocena potrebnega nadzora; izdelava zasnove nadzorne sluľbe in dejavnosti naravovarstvenih nadzornikov, izobraževanje nadzornikov ter vključevanje zaposlenih.

 • obisk: načrt usmerjanja obiska; zasnova novih tematskih poti, načrt vzdrževalnih del na parkovni infrastrukturi (obstoječih poti in počivališč, gozdno-učne poti, sodelovanje z lokalnimi skrbniki); zasnova vodniške sluľbe (lokalni turistični vodnik in doživljajski vodniki), označevanje poti, vzpostavitev info-središč po občinah

 • spremljanje stanja naravnih vrednot in biodiverzitete zaradi dejavnosti v KPG (gozdarstvo, lovstvo, kmetijstvo, sadjarstvo, vinogradniątvo, ľivinoreja, vzdrľevanje vodotokov, vzdrľevanje obcestnega sveta, posegi v prostor – gradnja, mnoľične prireditve, rekreacije, ribniki, ograje) ter obveąčanje pristojnih inąpektorjev o ugotovljenih krąitvah v KPG;
   
 • raziskave, monitoring: zbiranje rezultatov, ki izhajajo iz spremljanja stanja na območju KPG in se izvajajo na osnovi določb Zakona o ohranjanju narave in drugih zakonov, zbiranje in vrednotenje rezultatov, primerjava s podatki sosednjih parkov,
   
 • prostorsko planiranje: sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri pripravi prostorskih strategij razvoja in prostorskih redov, komasacijskih in lokacijskih načrtov,
 • izobraževanje: analiza potreb in predhodna priprava celovitih programov za naravovarstveno in vodniško sluľbo - doživljajsko vodenje, ter sodelovanje pri izobraževanju v drugih programih – okoljskega kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva, bio-gradbeništva, rokodelstva in obrti.

 • promocija, osveščanje in informiranje (izdelava zasnove nadaljnje promocije KPG; prispevki v medijih (radio, TV, tisk, spletna stran, spletne novice), udeležba na sestankih, strokovnih seminarjih, trideželnih srečanjih, predstavitvah in prireditvah slovenskega in mednarodnega značaja). Realizacija in obseg promotivnih aktivnosti je v tesni soodvisnosti z uspešnostjo na javnem razpisu – zasnova in vzpostavitev multimedijskih centrov pri ministru za kulturo.

 • Pri naravovarstvenih nalogah bo park sodeloval s pristojno strokovno organizacijo za varstvo narave – Zavodom RS za varstvo narave, OE v Mariboru in tudi nevladnimi in raziskovalnimi institucijami. Na področju nadzornih nalog na območju gozdov bo sodeloval z zavodom RS za gozdove, OE M.Sobota. Na področju urejanja prostora ter razvoja turističnih dejavnosti bo park sodeloval z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ter institucijami s področja turizma, gostinstva in malega gospodarstva.

  Na področju urejanja kmetijskega prostora in vzdrževanja kulturne krajine bo park poleg  sodelovanja z lokalnimi skupnostmi sodeloval tudi s kmetijsko svetovalno službo pri Kmetijsko - gozdarski zbornici v programu slovensko okoljskih ukrepov ter sodeloval pri strokovnih predavanjih namenjenih kmetom.

2.0 Mednarodno sodelovanje

 • stalno sodelovanje s parkom Raab in parkom Őrség
 • sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave in trajnostnega razvoja (IUCN – Green belt, EUROPARC, UNESCO)
 • prijave projektov na javne mednarodne razpise in sodelovanje v prijavi z drugimi partnerji
 • izvajanje pridobljenih projektov

3.0 Tekoče obveščanje javnosti o pomembnih dogodkih na območju KPG
 • spletna stran
 • letaki in prispevki v medijih, javni razpis
 • projektne edicije
 • založništvo
4.0 Druge naloge potrebne za izvajanje varstvenih in razvojnih usmeritev upravljanja na območju KP Goričko

Park bo sodeloval pri oblikovanju projektov trajnostnega razvoja z razvojnimi agencijami ter drugimi nosilci razvojnih projektov ter z lokalnimi skupnostmi.
Podrobneje se razvojne usmeritve in ukrepi določijo v UPRAVLJAVSKEM NAČRTU.


II. ZAČASNE UPRAVLJAVSKE SMERNICE – INFORMACIJSKO SREDICČE – GRAD GRAD

1.0 kulturno-varstvene naloge

nepremična kulturna dediščina

 • obnova, vzdrževanje in upravljanje objekta gradu, kjer je informacijsko središče KP Goričko in bodoči multi-medijski center
 • interpretacija zgodovine in umetnostne zgodovine obiskovalcem objekta gradu
 • vzdrževanje in obnavljanje vrtno-umetnostnega spomenika - grajskega parka
  svetovanje pri obnovi zavarovanih kulturno umetnostnih spomenikov, ki so vpisani v register spomenikov kulturne dediąčine na območju KP Goričko

Vse naloge se bodo izvajale v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor

premična kulturna dediąčina

 • upravljanje z muzejsko zbirko in interpretacija domače obrti v rokodelskih delavnicah
 • svetovanje pri ohranjanju in oblikovanju zasebnih zbirk na območju parka
 • prirejanje delavnic za obiskovalce na temo domače obrti

Pri teh nalogah bomo sodeloval s pokrajinskim muzejem v M.Soboti

2.0 kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje

 • organiziranje prireditev s področja kulturnih in umetniških dejavnosti v objektu gradu ter dvorišču in njegovi okolici – grajskem parku
 • razstave in strokovne konference

Organizacija in izvajanje prireditev z izvajalci in institucijami s področja kulturnih in izobraľevalnih dejavnosti (Javni zavodi s področja kulture, izobraževanja in turizma lokalnega in regijskega nivoja - osnovne in srednje šole, kulturno-umetniška društva, turistična društva, folklorna društva, fakultete, operne, gledališke hiše ter drugi ustvarjalci in ponudniki).

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |