Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Osebna izkaznica projekta Gorička krajina

Akronim projekta:   GORIČKA KRAJINA
Naslov projekta:   Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem
Vodilni partner:   Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG)
Projektni partnerji: 

  Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) 

  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - zavod Murska Sobota (KGZS - KGZ MS)

Trajanje projekta:   1.12.2017-30.11.2021
Vrednost projekta:   1.785.353 €; od tega JZ KPG 1.598.846,00 €
Projekt sofinancira:

  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) (80%) 

  Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (20%)

Kratek povzetek projekta:

Goričko spada med vrstno najbogatejša in krajinsko najpestrejša območja v Sloveniji in Evropi. Mozaična podoba Goričkega se je zaradi intenzifikacije kmetovanja na eni strani in opuščanja rabe ter zaraščanja na drugi strani v zadnjem obdobju zelo spremenila. Med letoma 2004 in 2012 je tako izginilo 800 ha različnih tipov travnikov, prav tako pa se je skrčil obseg mejic in visokodebelnih sadovnjakov. Posledično je na Goričkem v zadnjih desetletjih izginilo veliko življenjskega prostora številnih ogroženih vrst. Zaradi tega se je številčnost teh posameznih vrst, ki živijo ali se prehranjujejo na ekstenzivnih travnikih in visokodebelnih sadovnjakih, drastično zmanjšala.

Z namenom izboljšati življenjske pogoje za določene vrste in habitatne tipe, ki so na območju Natura 2000 Goričko v neugodnem ohranitvenem stanju, je Javni zavod Krajinski park Goričko s projektnima partnerjema Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Zavodom Murska Sobota pridobil sredstva v vrednosti 1.785.353 €. Sredstva smo pridobili iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020 za izvedbo projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem ali krajše Gorička krajina. Projekt je dolg 4 leta in bo potekal od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2021. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija (EU skladi).

Glavni cilj projekta je s predvidenimi varstvenimi ukrepi na terenu ohraniti ali izboljšati pogoje in stanje za dve vrsti ptic – velikega skovika in hribskega škrjanca, tri vrste metuljev – strašničinega in temnega mravljiščarja ter travniškega postavneža, dve vrsti hroščev – puščavnika in škrlatnega kukuja, tri vrste netopirjev – navadnega netopirja, dolgokrilega netopirja in malega podkovnjaka in tri travniške habitatne tipe – polnaravna suha travišča na karbonatnih tleh (koda HT 6210), travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh (koda HT 6410) in nižinsko ekstenzivno gojeni travniki (koda 6510).

V naslednjih štirih letih bomo s košnjo obnovili 100 ha opuščenih travnikov, zasadili bomo 15 ha novih travniških visokodebelnih sadovnjakov in z odstranitvijo bele omele obnovili 20 ha obstoječih. Z lastniki in uporabniki zemljišč bomo sklepali pogodbe o varstvu in pogodbe o skrbništvu za košnjo travnikov, zasaditev mejic in postavitev lovilnih prež, puščanje nepokošenih pasov  trave, ohranjanje in zasaditev glavatih vrb. Na štirih cerkvah na Goričkem bomo namestili nova svetila, ki so prijaznejša do netopirjev in zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje. V cerkvah z netopirji in določenih opuščenih kulturnih spomenikih, bomo odstranili netopirsko gvano. Za namene dolgoročnega varstva in ohranjanja življenjskega prostora ciljnih vrst projekta, bo JZ KPG v imenu RS odkupil 56 ha zemljišč. Z lastniki zemljišč, ki bodo vključeni v ukrepe, bomo sklenili dolgoročne pogodbe varstva vrst in habitatov. Splošni cilj projekta je, da opuščene travnike s košnjo obnovimo do take mere, da bodo privlačni za kmete in uporabni za pridobivanje krme za živali.

Izvedle se bodo različne interpretacijsko-komunikacijske aktivnosti, s katerimi bomo povečali zanimanja in osveščenost pri kmetih, mladih in drugih zainteresiranih.  Z namenom predstavitve projekta in vključevanja kmetov v naštete ukrepe bomo izvedli več predavanj za kmete, dvajset naravoslovnih dni za osnovnošolce in štiri naravoslovne dneve za srednješolce Biotehniške šole Rakičan. Organizirali bomo vodene izlete za širšo javnost. Udeležili se bomo sejma AGRA, kjer bomo nagovarjali kmete za vključevanje v ukrepe projekta, iskali potencialne uporabnike travnike po projektu in ozaveščali ljudi o pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju Goričkega. Za namen nadaljnjega ozaveščanja obiskovalcev in domačinov bomo vzpostavili 3 učne poti, postavili informativne table in uredili interpretacijsko sobo za netopirje v stari osnovni šoli v Kančevcih.

Po vseh izvedenih ukrepih in izpeljanih aktivnosti projekta Gorička krajina se bo na 187 ha površin na območju Natura 2000 Goričko izboljšalo stanje treh ciljnih habitatnih tipov in desetih evropsko pomembnih Natura 2000 vrst.

Kontakti za več informacij o projektu:

   Vloga v projektu  E-pošta  Telefon

Gregor Domanjko  

 vodja projekta  gregor.domanjko@goricko.info     02 551 88 68    

Larisa Gregur

 koordinatorica projekta

 larisa.gregur@goricko.info  02 551 88 71
Tadej Törnar  koordinator za kmete  tadej.tornar@goricko.info

 02 551 88 71;
 041 681 740

Jani Gašparič  terenski upravljavec projekta    jani.gasparic@goricko.info

 02 551 88 71;
 041 658 445

Darja Kuronja terenska upravljavka projekta darja.kuronja@goricko.info

 02 551 88 71


 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |