Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Uprava parka

Krajinski park Goričko je bil ustanovljen s sprejemom Uredbe o Krajinskem parku Goričko na redni seji vlade RS, 9. oktobra 2003 v Ljubljani. Z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave – ZON-C (Uradni list RS, št. 46/14) so prenehale veljati na določbe (46. člen): - prvi in tretji odstavek 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03)

Z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave – ZON-C (Uradni list RS, št. 46/14)
so prenehale veljati na določbe (46- člen): - prvi in tretji odstavek 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03)

V skladu s sprejeto Uredbo je bil 8. januarja 2004 s Sklepom vlade RS ustanovljen Javni zavod Krajinski park Goričko. Sklep je objavljen v UL RS 3/2004.Sklep je bil 12. maja 2005 spremenjen - sprememba sklepa vlade (UL RS 50/2005). 5. aprila 2018 je bil s sklepom vlade o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko dopolnjen. Objava v UL RS 24/2018 dne 13.4.2018, stran 3633, sklep št. 1051. Neuradno prečiščeno besedilo je objavljeno tukaj.

Z ustanovnim sklepom je Javni zavod Krajinski park Goričko dobil sedež v gradu na Goričkem, Grad 191, 9264 Grad. Grad je spomenik državnega pomena in zavarovan z Odlokom. (UL RS 81/1999 in spr. 55/2002). Prikaz kulturnega spomenika in vplivnega območja je tukaj.

Zavod deluje v skladu s sprejetim statutom, ki je bi sprejet 8. julija 2004 na 1. seji Sveta JZ KP Goričko in je objavljen v UL R Slovenije 6/2005, dne 21.01.2005. Besedilo statuta lahko preberete tukaj.

V letu 2016 je bil statut JZKPG spremenjen in dopolnjen na 5. seji sveta zavoda, 28.1.2016. Ustanoviteljica zavoda, vlada RS, je soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta podala s sklepom dne 12. aprila 2016

Sklep vlade RS k spremembam in dopolnitvam ter neuradno prečiščeno besedilo statuta sta objavljena v priponki na tej strani spodaj.

Vlada je 6.11.2018 izdala sklep s katerim je določila Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, matična številka: 1930621, za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, navedenih na seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Sklep in priloga sta objavljena spodaj.

Splošna služba
direktorica  

Stanislava
Dešnik 
DE, EN 

  ++386 (0)2 551 88 64
M:++386 (0)31 354 149
F:++ 386 (0)2 551 88 63

stanka.desnik@goricko.info
stanka.desnik@siol.net

visoki naravovarstveni svetnik   

Janko
Halb

 

++386 (0)2 551 88 62
++386 (0)41 395 975
F:++ 386 (0)2 551 88 66

janko.halb@goricko.info
visoki naravovarstveni svetnik   Gregor
Domanjko
DE, EN 
  ++386 (0)2 551 88 68 gregor.domanjko@goricko.info
finančnik VII/2  

Suzana Huber-Sobočan
HU

  ++386 (0)2 551 88 67
F:++ 386 (0)2 551 88 63
suzana.huber@goricko.info 
samostojni svetovalec VII/2  

Lidija
Bernjak
Sukič

  ++386 (0)2 551 88 61
++386 (0)31 354 187
F:++386 (0)2 551 88 63

lidija.bernjak@goricko.info

Skupina za varstvo narave in mednarodne projekte

višji naravovarstveni sodelavec 

 

 

Nataša
Moršič
DE, EN 

  ++386 (0)2 551 88 65  natasa.morsic@goricko.info 

strokovni sodelavecVII/1
naravovarstveni sodelavec III
koordinatorka projektov:
321go in GreenExercise 


Nataša
Krpič

EN, DE
  ++386(0)2 551 88 65 natasa.krpic@goricko.info
naravovarstveni sodelavec III - koordinatorica projekta Gorička krajina  

Larisa
Gregur
EN, DE

  +386 (0)2 551 88 71 larisa.gregur@goricko.info    

naravovarstveni sodelavec III - koordinator za kmete v projektu Gorička krajina

  Tadej
Törnar
EN
  +386 (0)2 551 88 71 tadej.tornar@goricko.info
naravovarstveni sodelavec V - terenski upravljavec I projekta Gorička krajina   Jani Gašparič   +386 (0)2 551 88 71 jani.gasparic@goricko.info
naravovarstveni sodelavec III - terenska upravljavka II projekta Gorička krajina  

Darja Kuronja      EN, DE

  + 386 (0)2 551 88 71 darja.kuronja@goricko.info
Naravovarstveni nadzornik  
naravovarstveni nadzornik I  

Kristjan Malačič
EN

  ++386 (0)2 551 88 68
++386 (0)41 670 956
kristjan.malacic@goricko.info 
nadzornik@goricko.info
naravovarstveni nadzornik III

Mojca Podletnik
EN, DE

  ++386 (0)2 551 88 68  mojca.podletnik@goricko.info
Središče za obiskovalce  
Informacije o ogledu gradu in o obisku v Krajinskem parku
       Telefon      ++386 (0)2 551 88 60
++386 (0)2 551 88 70
++386 (0)51 611 254 
++386(0)41 659 436
vodniki@goricko.info 
    Fax   ++386 (0)2 551 88 63   
vodja - vodnik v zavarovanem
območju III
  Marina Horvat
DE
  ++386 (0)2 551 88 60
++386 (0)51 611 254
marina.horvat@goricko.info 
vodnik v zavarovanem območju V   Štefanija Fujs
DE
  ++386 (0)2 551 88 60
++386 (0)41 659 436
stefka.fujs@goricko.info

 

 

Upravljavec parka opravlja v okviru javne službe naslednje dejavnosti:  

 • pripravlja predlog načrta upravljanja parka;
 • sprejema letne programe dela parka na podlagi načrta upravljanja parka in opravlja oziroma skrbi za tam določene naloge;
 • stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku in pripravlja poročila o stanju v parku;
 • skrbi za izvajanje oziroma izvaja varstvene režime, naravovarstvene naloge in razvojne usmeritve po tej uredbi;
 • skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku;
 • sklepa pogodbe o varstvu iz zakona, ki ureja ohranjanje narave;
 • sodeluje z Zavodom RS za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park;
 • usklajuje in spremlja raziskovalne naloge v zvezi s parkom;
 • sodeluje pri mednarodnih projektih, tudi z namenom pridobivanja sredstev za delovanje parka, predstavitvah in strokovnih raziskavah parka in skrbi za izvajanje prevzetih projektov;
 • skrbi za predstavitev parka, ki vključuje tudi ozaveščanje javnosti o pomenu parka;
 • zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijski center parka;
 • sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja parka;
 • sodeluje z lastniki zemljišč na območju parka in jim strokovno pomaga in svetuje;
 • upravlja nepremičnine v parku, ki so v lasti države, in se določijo z aktom o ustanovitvi javnega zavoda;
 • pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku ter drugo parkovno infrastrukturo, potrebno za obisk parka in opravlja vodniško službo po parku;
 • ureja naravne vrednote ali dele parka za ogledovanje in obiskovanje, skladno z načrtom upravljanja parka;
 • izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja v skladu s to uredbo.

Povezava na -> Uredbo o Krajinskem parku Goričko (pdf format) 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |