Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Zavarovane rastline

Redke in ogrožene rastline varujejo naslednji predpisi:

Zakon o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/1421/18 – ZNOrg in 31/18)

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04110/04115/0736/09 in 15/14)

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
(Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10)

     
     

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |