Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

UPKAČ

                                                                    

Naslov projekta

 Visokodebelni biseri

Akronim

 Upkač

Prednostna naloga

 Trajnostni razvoj

Organizacija vodilnega partnerja

 Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.

Država vodilnega partnerja

 Slovenija

Organizacije partnerjev

 P2 Javni zavod Krajinski park Goričko;
 P3 Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife –
 Slovenia);
 P4 Razvojna agencija Slovenska krajina;
 P5 Narodni park Őrség

Vključene regije/ľupanije

 Slovenija: Pomurje: Madžarska: Vas, Zala

Datum začetka – datum konca

 1.10.2011 – 30.9.2014

Skupni proračun projekta
1.214.840,06 EUR

 Zahtevani znesek
 ESRR
1.008.699,33  EUR

 

 

Partner  2 –
JZ KP Goričko
294.334,20 EUR

 Zahtevani znesek 
 ESRR
 250.184,07 EUR

 Državna
 sredstva :
 29.433,42 EUR

 Druga sredstva:
 
14.716,71 EUR

Specifični čezmejni cilji projekta

Specifični čezmejni cilji projekta so vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov, integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje zdruľenja obmejnih pridelovalcev sadja) in vzpostavitev čezmejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov. Skozi projekt bodo prav tako vzpostavljena omrežja znanja med ključnimi deležniki v prostoru, kakor tudi vzpostavitev kritične mase travniških sadovnjakov: obnovitev že obstoječih območij travniških sadovnjakov in vzpostavitev novih površin z namenom zagotavljanja trajnosti travniških habitatov. Vzpostavitev zavedanja o smotrnosti in izgradnja ustreznih mehanizmov ter infrastrukture za ekonomsko izrabo produktov travniških sadovnjakov v obliki trajnostnega podjetništva (pridelava in predelava sadja) so prav tako pomembni cilji projekta. Splošna javnomnenjska ozaveščenost o vsestranskem pomenu visokodebelnih travniških sadovnjakov in ohranjanje naravne dediščine s posebnim poudarkom na ohranjanju jezika in identitete slovenske manjšine na Madžarskem.

Dodana vrednost sofinanciranja ESSR

Skupno izvajanje projektnih aktivnosti, s katerimi bomo vzpodbujali razvoj trajnostnih oblik varovanja narave in čezmejnega sodelovanja med deležniki v vseh vključenih regijah, bo prispevalo k večjemu izkoristku vloženih sredstev, tako finančnih kot strokovnih znanj, in širjenja poslovnih in socialnih mrež vseh vključenih akterjev. Projekt bo imel tudi pozitivne učinke na prebivalce v regijah, ki bodo imeli možnosti pridobitve strokovnega znanja, pridobitve strojno-tehnične opreme za ekonomizacijo svojih aktivnost, vendar pa bodo obenem krepili svojo kulturno identiteto v skupnem čezmejnem območju.

Neposredni učinki (outputi)

Neposredni učinki zastavljenih projektnih ciljev bodo:

  • izvedene delavnice za upravljavce travniških sadovnjakov in mladino,
  • izvedeno čezmejno povezovanje pridelovalcev sadja in oblikovanje mednarodnih strokovnih asociacij,
  • izvedba promocijskih dogodkov in ostalih marketinških aktivnosti projekta,
  • renaturirana in na novo vzpostavljena območja travniških sadovnjakov,
  • vzpostavljena in dostopna ustrezna infrastruktura za predelavo sadja,
  • izvedene naravovarstvene študije in pripravljeni upravljavski ukrepi,
  • ustrezna medijska promocija vseh projektnih aktivnosti.

Rezultati:

Najpomembnejši rezultat projekta bo trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja.

Projekt bo tako omogočil povečanje števila strokovno usposobljenih ljudi, povečanje splošne ravni ekološke ozaveščenosti o pomenu posebnih habitatnih tipov, povečanje ekološke kakovosti obstoječih in novih površin travniških sadovnjakov, prenos strokovnega znanja med širšo publiko in oblikovanje čezmejnih zvez povezovanja.

Spletna stran projekta je tukaj.

V hiši jabolk na Gornjem Seniku:

      

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |