Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Osebna izkaznica projekta 321goO projektu / Über das Projekt

Projektno območje leži v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije (Slovenija), ki ju odlikuje trajnostni turizem. Obe regiji sta del čezmejnega območja zavarovane narave in sta del Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. Zaradi slabega vključevanja kulturne dediščine v turistično ponudbo regije ter slabega poznavanja potencialnih čezmejnih partnerjev, skupna zgodovina ni obdelana in uporabljena v turistične namene. 

Glavni cilj projekta je oblikovanje trajnostne kulturno turistične destinacije, ki bo temeljila na obdelavi kulturne dediščine s pomočjo vpeljevanja novih kulturno turističnih produktov. Novi produkti, oblikovani skupaj s strokovnjaki s področja turizma, bodo prispevali k izboljšanju ponudbe v času slabšega obiska izven glavne sezone, privabili nove ciljne skupine obiskovalcev in podaljšali dobo bivanja obiskovalcev v regiji. 

To bo doseženo z naslednjimi glavnimi rezultati:

 • zgodovinska razstava na vseh treh gradovih, 
 • povezovalna zgodovinska družinska tura, 
 • izvedba skupnih rokodelskih sejmov, 
 • delavnice umetnostne in domače obrti, 
 • prireditve z umetniki/umetnostjo iz regije skozi fotografski natečaj in video delavnico. 
 • Izboljšana infrastruktura na gradu Grad in gradu Murska Sobota bo zagotovila izvajanje skupnih turističnih produktov.
3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba je simbol, ki nakazuje uspešno izvedbo projekta. Le skozi skupno in strokovno obdelavo zgodovinskih gradiv je mogoče skozi zgodovino že povezanemu projektnemu območju zagotoviti konkurenčnost na področju kulturnega turizma. Glavna ciljna skupina so obiskovalci območja, ki jih zanima kultura, običaji, zgodovina v povezavi z doživljanjem narave.


Das Projektgebiet liegt im ländlich dominierten Raum im Grenzgebiet des Südburgenlandes (Österreich) und der Region Pomurje (Slowenien) und ist geprägt durch sanften Tourismus. Beide Regionen fallen in das grenzüberschreitende Naturschutzgebiet des Dreiländer Naturparkes Goričko-Raab-Őrség. Aufgrund der bis dato schwachen Verankerung von Kulturerbe im Tourismus der Region und des niedriges Wissens über potentielle Partner über die Grenzen hinweg wurde die lange gemeinsame Geschichte noch nicht aufgearbeitet und touristisch genutzt.

Das übergeordnete Ziel des Projektes ist die Schaffung einer nachhaltigen Kulturtourismusdestination, die auf der Erschließung des Kulturerbes mittels der Etablierung von neuen kulturtouristischen Produkten beruht. Die mit Touristikern zeitlich abgestimmten neuen Produkte tragen wesentlich zur Verbesserung des Angebots in schwach frequentierten Zeiten außerhalb der Hauptsaison bei, sollen neue Gästeschichten gewinnen und die Aufenthaltsdauer der Gäste in der Region verlängern.

 

Dies soll durch folgende Hauptoutputs erreicht werden:
 • Historische Ausstellung auf allen 3 Schlössern, 
 • verbindende historische Family-Tour, 
 • Umsetzung von gemeinsamen Traditionsmärkten, 
 • Kunsthandworkshops und Veranstaltungen mit Künstlern/Kunst der Region samt Fotografiewettbewerb und Filmworkshop. 
 • Die Infrastrukturverbesserung der Projektstandorte Schloss Grad und Schloss Murska Sobota garantiert die Umsetzbarkeit der gemeinsamen touristischen Produkte. 
3 Schlösser 2 Länder 1 Geschichte ist Sinnbild für die Herangehensweise zur erfolgreichen Umsetzung.

Nur durch eine gemeinsame Aufarbeitung und professionelle Vermarktung der kulturellen Ressourcen ist es möglich, die in der Geschichte lange vereinte Projektregion kulturtouristisch wettbewerbsfähig zu machen. Hauptzielgruppe sind touristische Gäste aller Altersstufen mit Interesse an Kultur, Brauchtum und Historie in steter Verbindung mit intaktem Naturerlebnis.


Partnerji v projektu / Projektpartner
Trije partnerji v projektu / Die drei PartnerInnen des Projektes "321 go" sind: jOPERA jennersdorf festivalsommer, Javni zavod Krajinski park Goričko (JZKPG), Pomurski muzej Murska Sobota (PMMS).

PMMS je osrednja regionalna ustanova za varovanje premične in nesnovne kulturne dediščine na območju Pomurja. Njegovo poslanstvo je kompleksna muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje, dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst kulturne dediščine, ki so jo do danes ustvarili prebivalci te pokrajine. V njej so prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in enkratna ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti prebivalcev. Povezava preteklosti z aktualnim življenjem in ustvarjanjem sodobnega človeka je eno od pomembnih poslanstev muzeja. Kljub poudarku na skrbi za kulturno dediščino je programsko odprt za vse interpretacije dediščine ter tehničnega, duhovnega in umetniškega izražanja, ki lahko samo širi obseg vedenja in dojemanja prostora v katerem živimo. Vključitev kulturne dediščine v celovito turistično ponudbo območja je le eden od segmentov široke javne uporabe dediščine za katero si prizadevamo. Muzej je izvedel več razstav, katerih avtorji so bili nagrajeni z raznimi stanovskimi nagradami in uspešno sodeloval v različnih mednarodnih projektih na področju varovanja in interpretiranja kulturne dediščine ter njenega umeščanja v širši kulturni prostor.

 


PMMS ist die zentrale regionale Institution zur Bewahrung von immateriellem kulturellen Erbe und beweglichen Kulturgegenständen in der Region Pomurje. Seine komplexe museale Tätigkeit beinhaltet Evidenzhaltung, Sammlung, Erforschung, Dokumentierung, Bewahrung und Darstellung von kulturellem Erbe, welches bis heute durch die Einwohner der Region geschaffen wird. Kulturelle Einflüsse der Nachbarländer verflochten sich hierbei mit einzigartiger Kreativität, die aus der ethnischen, nationalen und religiösen Vielfalt der Einwohner entstand. Die Einbindung der Historie in das aktuelle Leben und das Schaffen des gegenwärtigen Menschen sind Hauptinhalte des Museums.

Neben dem Hauptgebiet der Bewahrung des Kulturerbes, ist das Museum offen für alle Interpretationen des Erbes, wie der technischen, spirituellen und künstlerischen Ausdrucksweise, die den Umfang des Wissens und des Begreifen des Lebensraumes erweitern. Die Eingliederung des Kulturerbes in das touristische Angebot der Region ist ein Teil der breiten öffentlichen Nutzung, um die sich das pmms bemüht. Das pmms hat bereits eine große Anzahl von Ausstellungen umgesetzt. Deren Autoren wurden mit verschiedenen Fachpreisen ausgezeichnet. Eine weitere Referenz ist die erfolgreiche Zusammenarbeit in mehreren internationalen Projekten zur Bewahrung und Interpretierung des Kulturerbes samt seiner Einordnung in einen breiteren Kulturraum.

 

Projektni partner Javni zavod Krajinski park Goričko (KPG) je upravljavec zavarovanega in varovanega območja narave Krajinski park Goričko ter Natura 2000 Goričko. Kot javni zavod, ki se ukvarja z varstvom narave in trajnostnim razvojem na območju KPG ima večletne izkušnje s:

 1. trajnostnim turizmom in vodenjem obiskovalcev v KPG; 
 2. ohranjanjem, obnovo in nadzorom lokalnih vrednot in ohranjanjem biotske raznovrstnosti v KPG; 
 3. sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in društvi pri ohranjanju ogroženih vrst in habitatov, npr. travniki, sadovnjaki; 
 4. sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in društvi pri ohranjanju ter ogledu naravnih vrednot; 
 5. mednarodnim sodelovanjem z upravljavcema zavarovanih območij narave Naravnim parkom Raab v Avstriji in Narodnim parkom Őrség na Madžarskem kot  Trideželnim naravnim parkom Goričko-Raab-Őrség in del iniciative European Greenbelt; 
 6. izvedbo projektov s slovenskimi in tujimi partnerji v zvezi z upravljanjem zavarovanih območij narave, trajnostnim razvojem in trajnostnim turizmom; 
 7. predstavitvami parka na domačih in tujih sejmih, ter predstavitev parka v središču za obiskovalce v gradu Grad; 
 8. pripravami programov o interpretaciji narave in kulturne dediščine ter izvedbo za tuje in domače obiskovalce; 
 9. izdajo brošur, zemljevidov in vodnikov.

JZKPG upravlja s kulturnim spomenikom in Krajinskim parkom, ter je od ustanovitve leta 2004 izvedel več čezmejnih in mednarodnih projektov. Področje dela zavoda je osredotočeno na ohranjanje narave in kulturne dediščine. Zaposleni strokovnjaki v JZKPG dobro poznajo območje in so povezani s strokovnimi institucijami v regiji in v srednji Evropi. Zavod bo s projektom dobil priložnost za izvedbo izboljšav kulturne infrastrukture za namen postavitve zgodovinske razstave in za izvedbo načrtovanih dogodkov, ki bodo pritegnili več obiskovalcev. Z znanjem strokovnjakov v JZKPG in v sodelovanju z drugimi PP, bo v projektu nastal skupek novih vedenj na področju zgodovine, kulturnega turizma, trženja, umetnosti in tradicij v projektni regiji. Skupne trženjske aktivnosti bodo prispevale k razširitvi ciljnih skupin in še tesnejšemu partnerstvu, ki bo delovalo tudi po zaključku.


Der Projektpartner JZKPG ist Verwalter des Naturschutzgebietes und Landschaftsparks Goričko und des geschütztes Gebietes Natura-2000-Goričko. Als öffentliche Institution, die sich mit dem Naturschutz und der nachhaltigen Entwicklung im Gebiet des KPG beschäftigt, verfügt der Projektpartner über umfangreiche Erfahrungen in folgenden Bereichen: 
 1. nachhaltiger Tourismus- und Besuchermanagement im KPG; 
 2. Erhaltung, Wiederherstellung und Kontrolle der lokalen Naturschutzwerte und lokale Erhaltung der biologischen Vielfalt im KPG; 
 3. Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und Verbänden bei der Erhaltung vom Aussterben bedrohter Arten und Lebensräume, wie Wiesen, Streuobstgärten; 
 4. Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden und Verbänden bei der Erhaltung und Besuch der natürlichen Werte; 
 5. internationale Zusammenarbeit mit den Verwaltern der Naturschutzgebiete Naturpark Raab in Österreich und Nationalpark Őrség in Ungarn als Dreiländer Naturpark Goričko-Raab-Őrség und Teil des Europäischen Greenbelt;
 6. Durchführung von Projekten mit slowenischen und ausländischen Partnern in Bezug auf das Management von Naturschutzgebieten, der nachhaltigen Entwicklung und des nachhaltigen Tourismus; 
 7. Demonstration des KPG auf in- und ausländischen Messen und im Besucherzentrum auf Schloss Grad;
 8. Herstellung von Programmen über die Interpretation des natürlichen und kulturellen Erbes sowie die Umsetzung mit in- und ausländischen Besucher; 
 9. Veröffentlichung von Broschüren, Karten und Führer.

Der JZKPG verwaltet das Kulturdenkmal und den Naturpark und hat seit seiner Gründung im Jahr 2004 schon viele grenzüberschreitende und internationale Projekte realisiert. Das Arbeitsgebiet der Naturschutz Institution ist fokussiert auf die Erhaltung der Naturwerte und des Kulturerbes. Die Experten, die im JZKPG beschäftigt sind, haben gute regionale Kenntnisse und sind mit Fachinstitutionen in der Region und im Mitteleuropäischem Raum vernetzt. Die Organisation wird aus dem Projekt den Vorteil ziehen, eine Infrastrukturverbesserung umzusetzen und mit der historischen Ausstellung und den geplanten Veranstaltungen vermehrt Besucher verzeichnen zu können. Durch das KnowHow des Experten des JZKPG wird es, in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern, im Bereich Geschichte, Kultur-Tourismus, Marketing, Kunst, Tradition eine Bündelung der Ressourcen geben. Die gemeinsamen Marketingmaßnahmen tragen zu einer Erweiterung der Zielgruppe bei.

jOPERA ima dolgoletne izkušnje z izvedbami mednarodnih kulturnih prireditev. jOPERA je v prevladujočem podeželskem okolju na gradu Tabor v nekaj letih uveljavila ugleden kulturni festival (opera, koncert, razstava, film), ki služi kulturno-turističnemu namenu, čeprav se grad ne nahaja neposredno v bližini velikih mest. Kulturno-turistično trženje prireditev (v sodelovanju s turističnimi ponudniki in priprava paketnih ponudb) je ena jedrnih kompetenc festivala in skupaj s prakso na področju marketinga osnova za kulturno-turistično rabo projektnih outputov. Na podlagi številnih mednarodnih stikov z umetniki in kulturnimi ustanovami ima jOPERA uveljavljeno kulturno mrežo. Druge kompetence so prireditvena logistika in načrtovanje velikih prireditev, ki so potrebne za izvedbo tradicionalnih sejmov. jOPERA ima izkušnje v izvedbi številnih mednarodnih sodelovanj in je kot vodilni partner že uspešno vodila projekt v operativnem programu Slovenija-Avstrija.


jOPERA kann auf jahrelange Erfahrung in der Umsetzung von internationalen Kulturveranstaltungen zurückgreifen. Es ist jOPERA gelungen, innerhalb nur weniger Jahre auf Schloss Tabor im Sommer ein renommiertes Kulturfestival (Oper, Konzert, Ausstellungen, Film) in einer ländlich dominierten Umgebung zu etablieren und kulturtouristisch zu nützen, obwohl das Schloss nicht im direkten Einzugsgebiet von großen Städten liegt. Die kulturtouristische Vermarktung von Veranstaltungen (Zusammenarbeit mit touristischen Betrieben/Institutionen und Erstellung von Packageangeboten) ist eine der Kernkompetenzen des Festivals und bildet mit dem Know How im Bereich Marketing die Basis für die kulturtouristische Nutzung der Projektoutputs.
Aufgrund der zahlreichen internationalen Kontakte zu KünstlerInnen und Kulturinstitutionen kann jOPERA auf ein gut etabliertes Kultur-Netzwerk zurückgreifen. Weitere Kernkompetenzen sind Veranstaltungslogistik und Eventplanung von Großveranstaltungen, die zur Umsetzung der Traditionsmärkte notwendig sind. jOPERA hat Erfahrungen in der Umsetzung von zahlreichen internationalen Kooperationen und hat bereits erfolgreich ein Projekt im operationellen Programm Slowenien-Österreich als Leadpartner geleitet.

na FB: https://www.facebook.com/321-go-493260600867450/?fref=ts

Akronim projekta:     

321go

Naslov projekta:        

Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji

Vodilni partner:          

jOPERA, Jennersdorf

Partnerji:                     

Javni zavod Krajinski park Goričko, 
Pomurski muzej, Murska Sobota

Trajanje projekta: 01.06.2016-31.05.2019

Proračun projekta:   

884,743,75 EUR; od tega ESSR sredstev: 752,032,18 EUR

Proračun JZ KPG: 133.146,55; od tega ESSR: 113.174,56 EUR. Lastna sredstva: 19.971,98 EUR

Projekt sofinancira: 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija, Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |