Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Krajinski park Goričko

Na podlagi 32., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 3/04 in 50/05) ter 38. člena Statuta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Ministrstvo za okolje in prostor

 

OBJAVLJA

javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Krajinski park Goričko

 

Kandidat mora poleg splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

-          ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
-          ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;
-          pozna področje dejavnosti zavoda;
-          je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu, ima organizacijske in vodstvene sposobnosti iz delovnega področja zavoda;
-          ima funkcionalno znanje na področju  managementa;
-          aktivno obvlada slovenski jezik;
-          aktivno obvlada 1 (en) svetovni jezik;
-          je strokovnjak na enem izmed področij dela zavoda;
-          ima vizijo razvoja in delovanja zavoda ter predlog strateškega načrta zavoda za obdobje 5 (petih) let, ki jo odda v pisni obliki ob prijavi na to mesto in jo predstavi na razgovorih;

Okvirne pristojnosti in odgovornosti:

-          organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
-          predstavlja in zastopa zavod;
-          odgovarja za zakonitost dela zavoda;
-          vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila;
-          pripravi 5 (pet) letni načrt upravljanja krajinskega parka ter ga da v potrditev svetu zavoda;
-          pripravi predloge letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter jih da v sprejem svetu zavoda;
-          pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejem svetu zavoda;
-          posreduje potrjene in sprejete načrte in programe iz prejšnjih alinej ustanovitelju;
-          predlaga druge temelje poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov;
-          predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe zavoda;
-          sprejema akte, ki niso v pristojnosti drugih organov zavoda;
-          izvršuje sklepe sveta zavoda;
-          sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi;
-          skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda;
-          izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o ustanovitvi, statut in druge splošne akte zavoda.

V predlogu letnega programa dela mora direktor posebej navesti vse predvidene investicije in posebej navesti uporabo gradu Grad. Za vso ostalo uporabo, ki ni predvidena v letnem programu dela, mora direktor vsakič posebej za soglasje zaprositi svet zavoda.

Prijava kandidata mora vsebovati:

-        V celoti izpolnjen obrazec Europass ľivljenjepis (obrazec je dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izkušenj.
-        Dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v Europass ľivljenjepisu.
-        Dokazilo glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
-        Dokazila o poznavanju področja dela zavoda.
-        Izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika.
-        Izjavo, da je drľavljan Republike Slovenije.
-        Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolľnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
-        Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in prostor pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predloľiti ustrezna dokazila.
-        Kandidat mora prijavi predloľiti tudi vizijo delovanja in razvoja parka ter predlog strateškega načrta zavoda za obdobje 5 (petih) let.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni usluľbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo niľja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo niľji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški drľavni izpit oziroma pravosodni izpit.

Direktorja javnega zavoda Krajinski park Goričko bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja 4 (štiri) leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedeľu Krajinskega parka Goričko oz. v drugih uradnih prostorih javnega zavoda.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za poloľaj Direktorja Krajinski park Goričko« na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana. Zadnji dan za prijavo je 27. 5. 2015.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za okolje in prostor, mag. Mojca Pelko Pleteršek, tel. št. 01 478 8987, v zvezi z delovnim področjem pa na dr. Gordano Beltram, tel. št. 01 478 7391.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ľenske in moške.

                                                                                              Irena MAJCEN

  MINISTRICA

 

Številka: 110-21/2015/1
Datum:   11.5.2015

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |