Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

3. Javni poziv za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke KPG

OBJAVA - JAVNI POZIV

Na osnovi Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Ur.l. RS t. 101/2003) in Sklepa Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda KP Goričko (Ur. l. RS št. 3/2004) ter Odločbe UIL o registraciji znamke št. 31207-69/2010-7 z dne 18. 11. 2010, Javni zavod Krajinski park Goričko kot lastnik/prijavitelj in nosilec kolektivne blagovne znamke

o b j a v l j a

po določilih 7. Člena Pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Krajinski park Goričko« (objavljenem v Ur. listu. RS št. 01/2011 in 46/2012 in na spletni strani zavoda) in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« (okrajšava: KBZ KPG)

3.  J A V N I  P O Z I V


vsem zainteresiranim vlagateljem - pridelovalcem, proizvajalcem oz. ponudnikom – upravičencem z območja naselij občin Krajinskega parka Goričko, za pripravo in oddajo vlog - zahtevkov za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in vpis v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«.

1. NAMEN UPORABE

Namen uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« je povezovanje pridelovalcev,  proizvajalcev in ponudnikov ter označevanje izdelkov in proizvodov ter storitev (dobrin) z območja Krajinskega parka Goričko, njihovo geografsko poreklo ter doseľena kakovost. 
Po Odločbi UIL je kolektivna znamka »Krajinski park Goričko«, vpisana v register znamk pod zaporedno številko 31207-69/2010-7 in traja deset let od datuma vloľitve prijave, do 15. 1. 2020.

2. UPRAVIČENI VLAGATELJI

Upravičenci za podelitev pravice do uporabe KBZ KPG so pridelovalci, proizvajalci ali ponudniki produktov oz. dobrin z registrirano dejavnostjo in stalnim bivališčem na območju naselij občin KP Goričko in znotraj oľjega vplivnega območja parka (kar vključuje vasi Dobrovnik, Strehovci, Filovci, Bogojina, Moravske Toplice-Zgornji Moravci, Sebeborci, Puconci, Gorica, Brezovci, Lemerje, Zenkovci, Beznovci in Topolovci).  
 
3. POGOJI  PODELJEVANJA

Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke podeljuje Javni zavod Krajinski park Goričko upravičencem iz. 3. člena Pravilnika za pripravo in ponudbo prehranskih pridelkov in proizvodov, izdelkov domače in umetnostne obrti, gostinsko – turističnih storitev, ponudbo nastanitev in bivanja, storitev vodenja in interpretacije narave ter drugih vsebin na območju KP Goričko.

Pravica do uporabe KBZ KPG je za upravičence brezplačna in traja, dokler le-ti izpolnjujejo veljavne pogoje Pravilnika. Upravičenci, ki jim je podeljena pravica do uporabe KBZ KPG, se vpišejo na podlagi ustreznega obrazca v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke, ki ga vodi javni zavod.

4. SPLOŠNI  POGOJI  ZA DODELITEV PRAVICE

Ocenjevani proizvodi oz. storitve  morajo izpolnjevati naslednje pogoje :
- morajo biti primerne doseľene kakovosti,
- poreklo sestavin oz. izdelka  mora biti iz območja Krajinskega parka Goričko, razen za izdelke, za    katere to ni bistven pogoj,
- morajo izpolnjevati zakonsko določene predpise in standarde,
- proizvodi morajo biti pridelani oz. proizvedeni na naravi in ljudem prijazen način.

Upravičencem, ki po mnenju 5 članskih strokovnih komisij in strokovnega sveta izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne »Krajinski park Goričko«, Svet Javnega zavoda le-to podeli.

5. OZNAČEVANJE KOLEKTIVNE  BLAGOVNE  ZNAMKE 

Označevanje proizvodov in vsebin:
- na vsaki etiketi, embalaľi oz. certifikatu mora biti na vidnem mestu postavljen logotip oz. znak KBZ KPG
- za proizvode, kjer je to moľno izdelati, naj bo oznaka KBZ  KPG tudi na samem izdelku
- prodajno mesto, kjer se prodaja blago ali izvaja storitev pod kolektivno blagovno znamko KPG, mora biti označeno z znakom KBZ KPG.

Znak za označitev kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« je dvovrstični barvni logotip Krajinski park Goričko na beli podlagi z določenim poljem nedotakljivosti. Znak za označitev  je objavljen kot priloga Pravilnika v Uradnem listu RS št. 01/2011 in 46/2012. Minimalna velikost in barvna skala logotipa sta določeni v skladu z navodili JZ KPG.

6. ROK ZA ODDAJO VLOG  PO 3. JAVNEM POZIVU

Rok za oddajo vlog-zahtevkov po tem javnem pozivu je do  vključno 31. marca 2016.

Vloga mora biti pravilno izpolnjena in izpolnjevati pogoje javnega poziva. Priloľena ji morajo biti vsa zahtevana dokazila oz. priloge. Pisne vloge morajo vlagatelji poslati na naslov Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, ali osebno oddati v tajništvo zavoda.
Nepravočasne in nepravilno izpolnjene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagatelju.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Vsa razpisna dokumentacija (Vloga/Obrazec 2016, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«) je vlagateljem na voljo v času trajanja javnega poziva na spletni strani zavoda www.park-goricko.org in na sedeľu Javnega zavoda KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Informacije: Javni zavod Krajinski park Goričko 
                    tel.: ++386 2 551 88 60 
                    fax.: ++386 2 551 88 63 
                    e-pošta: park.goricko@siol.net;

Koordinacija projekta  KBZ KPG in javnega poziva:    Janko Halb, univ. dipl. oec.,
                                                                                   T: 041 395 975 
                                                                                   F: 02 551 88 66 
                                                                                   E: janko.halb@goricko.info

 

 Grad, 29. 1. 2016                                                 Javni zavod Krajinski park Goričko

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |