Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

Na podlagi Zakona o javnih usluľbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (določen čas)

1. VZDRREVALEC II - M/R

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe - II TR,
  • osnovno poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
  • izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno ľago,
  • vozniški izpit kategorije B.

Delovno področje in naloge:

  • opravljanje vzdrľevalnih del tekočega in investicijskega vzdrľevanja,
  • vzdrľevanje travniških habitatnih tipov in visokodebelnih sadovnjakov,
  • druga dela po navodilu nadrejene osebe.

 Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  do 31.12.2016, s polnim delovnim časom.

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z ľivljenjepisom,

-          e-vlogo z ľivljenjepisom,

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedeľu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazilom v 8 dneh po objavi na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad oz. po e-pošti: lidija.sukic@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 5 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187 (Lidija Bernjak Sukič)

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |